تعبیر خواب صدای حیوانات

تعبیر خواب صدای حیوانات
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب صدای حیوانات این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب صدای حیوانات در خواب به تعبیر معبران اسلامی و غربی فرق دارد .
در سایت ما میتوایند تعبیر خواب را مشاهده کنید.

شنیدن صدای همه مرغان در خواب نیکو است،
مگر مرغی که او را فال بد دارند، که بانگ او اندوه و مصیبت است. صدای مار، زنبور و ملخ، دلیل ترس و بیم است و بانگ وزغ، دلیل که به جایی جدید خواهد رفت.

ابراهیم کرمانی میگوید:

اگر اسبی صدا می کرد، دلیل که او بشارت رسد .

اگر بیند که شتر بانگ می کرد، دلیل که به حج رود یا به تجارت و در آن وی را سود و منفعت یابد.
اگر بیند گوسفندی بع بع می کرد، دلیل که از بزرگی وی را منفعت و سود رسد.
اگربیند از بزغاله بانگ شنید، دلیل بر خرمی و شادی و نعمت کند.
اگر بیند آهو صدا می کرد، دلیل که او کنیزکی حاصل شود.

اگر بیند شترمرغ  صدا می کرد ، دلیل که خادم دلیل بیابد.
اگر صدای کرکس شنید ، دلیل که از خبر مردی بزرگ غمگین شود و زندگی اش سراسر غم شود
اگر دید که آله (عقاب) صدا می کرد، دلیل که خبر پادشاه شنود.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب پادشاه را مشاهده کنید.)
اگر دید کبوتر بغ بغو می کرد، دلیل که خبر سرهنگان پادشاه شنود.
اگر صدای خروس شنید د، دلیل که خبر مردی جوانمرد شنود.
اگر دید کلاژه (نوعی کلاغ) بانگ می کرد، دلیل که خبر مردی پوشیده شنود.
اگر دید که جعل بانگ می کرد، دلیل که خبر اندوه و مصیبت شنود.اگر صدای بوم (جغد) شنید ، دلیل همین است.

اگر بیند که خر عرعر می کرد و صدای آن را می شنید، از دشمنی و جاهلی فریاد و شفاعت شنود.
اگر بیند شیر نعره می کرد، دلیل که بیم و ترس یابد از پادشاه.
اگر بیند پلنگ صدا می کرد، دلیل که او را جنگ و خصومت افتد.
اگر بیند یوز صدا می کرد، دلیل که شخصی بر وی خشم گیرد و بر وی کبر نماید.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها
1
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx