تعبیر خواب صندلی

تعبیر خواب صندلی

فهرست مطالب

برای اطلاع از تعبیر خواب صندلی همراه با تعبیرک باشید تا انتها مطلب.

تعبیر خواب به عنوان معنا دهی به رویا های شماست و شما می توانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید.

در تعبیر خواب صندلی آمده است، صندلی هایی که مخصوص نشستن هستند. اما نقص هایی مانند شکستگی و یا خرابی دارند هشداری برای روح است. در مقابل همه حوادثی که رخ میدهد چه خوب و چه بد!

دیدن صندلی در خواب دربیشتر موارد نشان دهنده، نارضایتی و بی میلی نسبت به شرایط است.

اگر در خواب ببینید که، صندلی از جنس فلز و آهن دارید که بسیار سنگین است. این خواب نشانه خوبی است. احتمالا کسی به شما قول کمک مالی میدهد.

تعبیر خواب صندلی شکسته، معمولا نشانه خوبی است. نشانگر تغییر رفتار و کردار میباشد.

دیدن صندلی چوبی در خواب نشانگر، دلتنگی زیاد است.

تعبیر خواب به شما کمک می کند تا خواب های خود را در کمترین زمان ممکن تعبیر کنید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

در خواب های ما صندلی اشاره به چیزهای متفاوتی می تواند باشد.

اگر زنی در خواب صندلی ببیند و صندلی داشته باشد و ببیند که روی یک صندلی محکم و شیک و قشنگ نشسته از شوهر و زندگی خانوادگی خویش راضی است. و با همسرش روابط بسیار خوبی دارد که جای نگرانی نیست.

اگر مردی ببیند روی چنین صندلی نشسته از شغل و کار و حرفه خویش خشنود است. و خودش فکر می کند حرفه اش مطمئن و آینده اش تامین می باشد خواب او نیز این امید را می دهد.

اگر در خواب ببینید که روی صندلی بسیار بزرگی نشسته اید که از هیکل و قد و قواره شما بزرگتر است. به نا حق چیزی را تصاحب می کنید که به شما تعلق ندارد. یا به مقامی می رسید که صلاحیت تصدی آن را فاقد هستید یا دست به کاری بزرگ می زنید که توانائی انجام آن را ندارید.

اگر دیدید صندلی زیر پایتان کوچک یا شکسته و لرزان است. موقعیت شغلی خوبی ندارید و از آینده خود بیمناک می شوید.
و در شغل و حرفه خویش دچار تزلزل می گردید.

اگر همسرتان را دیدید که صندلی ها را پاک می کند یا صندلی هائی خریده و به خانه آورده برای شما خدمتی دل نشین انجام می دهد.

اگر در خواب دیدید که صندلی را زدید و شکستید زیان بزرگی متحمل می شوید.

اگر دیدید در اتاقی فقط شما روی صندلی نشسته اید در آینده دچار کبر و غرور و خود خواهی می شوید.

اگر دیدید همه شسته اند و شما ایستاده اید تحقیر می شوید و مورد اهانت قرار می گیرد.

لوک اویتنهاو می گوید :

صندلی : مقام والا

صندلی شکسته : یک آشفتگی آرامش خانواده را برهم خواهد زد.

صندلی زیبا : وفور نعمت

صندلی چرخدار : پیری زود رس

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن صندلی در خواب، نشانه آن است که، در انجام وظیفه خود با شکست روبرو خواهید شد و سودآورترین موقعیت ها را از دست خواهید داد.

اگر خواب ببینید دوستی بی حرکت بر صندلی نشسته است، دلالت بر آن دارد آن دوست به بیماریی مبتلا خواهد شد و خواهد مرد!

شیخ طوسی گوید :

اگر برای خریدن صندلی به مغازه رفتید و اقدام به خریدن یک یا چند صندلی شکسته کردید با زنی آشنا خواهید شد که شما را فریب می دهد. و یا با احساسات شما بازی میکند.

چرا که ابراهیم کرمانی نیز در همین باره گفته است. صندلی و یا کرسی های چوبی شکسته به نشانه ی وجود و یا پیدا شدن زنی مکاره در زندگی است.

 

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx