تعبیر خواب صورت

تعبیر خواب صورت
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب صورت به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب صورت  درخواب ، دلیل بر نیکوئی حال و شادی مردم کند و زشتی صورت در خواب، دلیل بر غم و اندوه و بیماری و گرفتاری است.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.
دیدن صورت، دلیل بر کسی است که دروغ می گوید و غیبت می کند.

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر بیند که صورت او به صورتِ دیگر مبدل شد، دلیل چنان بود که دیده باشد.

اگر دید که به صورت خود بازگشت، دلیل است که به حق تعالی بازگردد.

لوک اویتنهاو میگوید:

تعبیر خواب صورت بدین معناست که اگر رنگ صورت خود را پریده دیدید، نشانه بیماری است.
اگر در خواب صورت ظریف و لاغر ببینید نشانه برآورده شدن آرزوها و خواسته ها است.
دیدن صورت زشت در خواب نشانه، بروز غصه و غم  و ناراحتی است.
دیدن صورت آرایش کرده برای مردان نشانه شرمساری و تحقیر وخجالت زدگی است
ولی آرایش صورت ملایم برای خانمها نشانه خوشبختی  و سعادت است.
شستن صورت در خواب نشانه، پشیمانی از عملی که انجام داده اید است.
داشتن صورتی زیبا که عکس آن در آب افتاده باشد،نشانه داشتن زندگی شاد و با نشاط  و خوب و عمری طولانی است. صورت پوشانده شده نیز تعبیرش شنیدن خبرهای ناخوشایند  و نامطلوب است.
اگر در خواب ببینید که بر روی صورت فردی جوش در آمده است نشانه ایسن است که گرفتار بلا و مصیبت می شود.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب جوش را مشاهده کنید)

آنلی بیتون میگوید:

تعبیر خواب دیدن صورتی زیبا و معصوم در خواب ، نشانة آن است که با محافظه کاری در پی کسب لذت و خوش گذرانی هستید .

دیدن صورتی زشت و اخم آلود در خواب ، نشانة معاملات زیانبار و نامطلوب است .

جابر مغربی میگوید:

اگر ببیند بر صورت او موی بود، دلیل که وام دار گردد.

اگر ببیند صورت او سرخ و پاکیزه بود، دلیل که شادان و خرم گردد.

اگر ببیند که صورت او زرد بود، نشانه این است که او بیمار گردد.

اگر ببیند که صورت او سیاه و تیره است، دلیل که از جهت عیال  و یا همسراو غم و اندوه رسد.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها
1
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx