تعبیر خواب طوطی

تعبیر خواب طوطی
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای آگاهی از تعبیر خواب طوطی این مطلب را دنبال کنید.

طوطی در خواب؛ نمادی از آدم حراف و پرحرف میباشد. اگر در خواب، طوطی در کنار شما بود. و از شما جدا نمی شد، یعنی که شخصی راز شما را پیش همه بازگو خواهد کرد.

تعبیر خواب طوطی سبز، نشانگر فاش شدن اسرار میباشد. تعبیر سکوت طوطی در خواب، بیانگر آرامش و صلح در خانواده میباشد. حمله کردن طوطی در خواب، هشدار مهم و پر خطری در واقعیت میباشد.

دیدن طوطی سبز در قفس؛ نشانه بسیار خوبی است. تعبیر خواب طوطی مرده؛ بیانگر مرگ دوستان و یا  آشنایان است.

چنانچه تعبیر خواب مدنظرتان پیدا نشد، میتوانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید. در کمترین زمان ممکن انجام میشود، تا از تعبیر خواب خود مطلع شوید.

تعبیر خواب ابن سیرین

دیدن طوطی، دلیل فرزند و غلام بود.

اگر بیند طوطی از دست او بپرید، دلیل که فرزندش سفر کند.

اگر بیند که طوطی با وی سخن گفت، دلیل که کاری کند که مردم را از آن عجب آید.

طوطی ماده درخواب، دلیل بر دختر دوشیزه کند. و طوطی نر، دلیل بر مردی پاکدل یا غلامی پارسا باشد.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن طوطی درخواب بر سه وجه باشد.

  • فرزند
  • دختری دوشیزه
  • شاگردی جلد و زرنگ و چابک.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

طوطی در خواب های ما شخصی است وراج، پر حرف، مکرر گو و در عین حال بدیع و ظریف وسرگرم کننده. چنین شخصی اگر دارای حسن نیت باشد، می تواند انسان را خوش دل و شاد نگه دارد. و اگرطینتی ناپاک داشته باشد، فتنه انگیز و مزاحم وخطر آفرین می شود.

اگر در خواب ببینید که کسی طوطی برای شما هدیه آورد، مهمانی برای شما می رسد. که می تواند عزیز و گرامی باشد. و هم مزاحم و رنج افزا.

اگر خودتان به کسی طوطی بدهید، دو حال دارد. اگر آن طوطی را دوست داشته باشید، به گیرنده طوطی آزار می رسانید.و او را ملول می کنید و می رنجانید.

ولی اگر آن طوطی را دوست نداشته باشید، به او محبت می کنید. و خدمتی در حق او انجام می دهید.

گرفتن طوطی به عنوان هدیه؛ نشان دریافت سوغاتی راه دور است.

چنانچه ببینید کسی یک طوطی به شما هدیه داد، سوغاتی دریافت می کنید. که از دیار دور فرستاده شده و برای شما هم تعجب و حیرت می آوردو هم شادی.

روی هم رفته دیدن طوطی در خواب، بد نیست! و هرچه خوش نقش و نگار تر باشد بهتر است.

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن فاخته و قمری و طوطی، مرد شایسته بود.

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید طوطی ها تندتند حرف می زنند، علامت آن است که کارهایی بیهوده و بی ثمر خواهید کرد. و دوستان به بد گویی کشیده خواهند شد.

دیدن طوطی ها در مکان های طبیعی خود، نشانه صلح میان افراد خانواده و خاتمه دعواها و مشاجرات بین آنهاست.

اگر دختری خواب ببیند طوطی دارد، نشانه آن است که نامزدش معتقد است. او زنی ستیزه جو است.

اگر خواب ببینید سعی می کنید به طوطی حرف زدن بیاموزید، نشانه آن است که در مسایل خصوصی خود دچار مشکلی خواهید شد.
دیدن طوطی در خواب، نشانه تنها ماندن در محیط اجتماعی است.

 

 

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx