تعبیر خواب عاج

تعبیر خواب عاج
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب عاج به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب عاج در خواب، دليل مال و ثروت بود از پادشاه. اگر در خواب بيند كه عاج داشت، دليل است از پادشاه منفعت بيند.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

اگر كه عاج از وي ضايع شد، دليل است كه مالش تلف گردد.

جابرمغربي گويد:

اگر كسي درخواب بيند كه عاج در صندوق داشت. دليل كه خويشان و نزديكان او از يكي از كسان پادشاه زن خواهد.

اگر بيند كه دوات عاج داشت، دليل كه پادشاه كنيزكي به وي بخشد كه از وي عز و جاه يابد و هر چند كه عاج را در خواب سفيدتر بيند، دليل است كه مال او بيشتر باشد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

تعبیر خواب  دیدن عاج استخوان دندان فيل است. همان طور که در بيداري در زندگي عادي ما چيزي است
نفيس و گران قدر در خواب هاي ما نيز از نفايس محسوب مي شود و به مال و دارائي و تملک تعبير مي گردد.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب فیل را مشاهده کنید.)

اگر در خواب ببينيد که صاحب شمعدان يک شاخه از عاج هستيد نشانه این است که  صاحب فرزندي مي شويد
که خانه شما را روشن مي کند و در آينده نيز در شما فخر و غرور به وجود مي آورد.
و اتفاقات بسیار خوبی برایتان می افتد

تعبیر خواب عاج بدین معناست که اگر ببينيد شمعداني چند شاخه از عاج داريد خانواده اي ممتاز خواهيد داشت.
اگر ببينيد يک شيئي ساخته شده از عاج را خراب مي کنيد مال خود را هدر مي دهيد و به زيان خويش کاري مي کنيد
و نوشته اند صندوق عاج زني است شريف و ارزنده و چنان چه در خواب ببينيد صندوق عاج داريد و چيزي از درون آن بيرون مي آوريد از آن زن صاحب فرزند خواهيد شد.

اگر ميزي از عاج ببينيد مهماني بزرگ و با شخصيت به شما وارد مي شود.

اگر صندلي از عاج باشد ارتقا مقام حاصل مي کنيد.

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ تعبیر خواب ديدن عاج در خواب ، علامت به دست آوردن  مال و ثروت است .
2ـ اگر خواب ببينيد باري از عاج حمل مي شود ، علامت آن است كه در امور مالي توفيق مي يابيد و تجربه گرانبهايي در زندگي كسب مي كنيد  و در زندگی پیشرفت می کنید.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx