تعبیر خواب عرش

تعبیر خواب عرش

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب عرش این مطلب را دنبال کنید.تعبیر خواب عرش بدین معناست که اگر کسی در خواب عرش را ببیند، نشانه این است که  خداوند متعال او را به عزت و نعمت و سود می رساند.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید

اگر عرش را در حالت کوچکی ببیند، نشانه این است که  به فقر و ناداری دچار می شود. و اتفاقات بدی برایتان می افتد

اگر خود را در عرش ببیند، نشانه این است که  با شخصیت بزرگی ارتباط پیدا می کند و مورد احترام قرار می گیرد. و او نیز شما را ارزشمند محسوب میکند

اگر کسی در خواب ببیند که به عرش می رود ولی درهای عرش به روی او بسته شده است،
نشانه آن است که در امور شغلی با مشکلات رو به رو می گردد. و کارتان گره می خورد و اتفاقات بدی برایتان می افتد و همچنینین خبر های بدی می شنوید

آنلی بیتون میگوید

اگر کسی ببیند که از عرش به زمین افتاد ولی آسیبی ندید، نشانه این است که  بیمار و رنجور می شود
لیکن سلامت خود را باز می یابد.
رنگ عرش اگر سبز باشد، نشانه خوشی و سلامتی و سعادت و  خیر و برکت است و چنان چه سرخ باشد،
جنگ  و دعوا و فساد و فتنه است.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب جنگ و دعوا را مشاهده کنید.)

 تعبیر خواب عرش سفید  نشانه درد و رنج و بیماری است.

اگر در خواب دیدید که مرغی از عرش فرود آمد و بر بام خانه شما نشست،

نشانه این است که در کارها پیشرفت  می کنید و به نعمت و رفاه می رسید
و چنان چه مرغ پرید و رفت، خبری به شما می رسد که دل خوش کننده است. و نشانه خوشبختی در زندگیتان است

دیدن عرش درخواب، دلیل امری است بزرگ یا مال و ثروت و پول  و خواسته  و آرزو بسیار است

اگر عرش را آراسته ببیند، دلیل است که عزت یابد و گویند که کارش بلند شود.

اگر در خواب عرش را حقیر و کوچک و ناچیز ببیند، دلیل است با بزرگی پیوندد و از او حرمت یابد.

اگر ببیند که از عرش به زمین آمد، تاویل به خلاف این است.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

2 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
2
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx