تعبیر خواب عروسک

تعبیر خواب عروسک
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای خواندن تعبیر خواب عروسک این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب عروسک در حال صحبت یا عروسک واقعی، نشانگر تمایل شما به تغییر در شخصیت و فرار از؛ مشکلات حال حاضر و پاسخگویی ‌ها میباشد.

دیدن عروسک کودک در خواب، به دوست جدیدی در زندگی اشاره میکند. که، دید و نگرش شما را گسترش می دهد.

تعبیر عروسک پارچه ای، نشانه دوست خوب میباشد. و عروسک پلاستیکی، نشانه دوست بیمار است.

شما می توانید برای معنادهی به خواب هایتان از پاسخگوی آنلاین تعبیر خواب استفاده کنید.

مطیعی تهرانی گوید :

هوس‌ های زودگذر آمیخته به سبک سری ‌های ما درخواب، به شکل عروسکی یا چیزهای دیگر تجسم می ‌یابند. عروسک بی اعتقادی و سست رایی است. چنانچه ببینید در خواب عروسکی دارید، گویای آن است که، به قدر کفایت برای انجام کار مهمی که پیش روی شما قرار گرفته، نه اعتقاد دارید. و نه اراده.

اگر دختر جوانی هستید و در خواب عروسکی دیدید، نشان آن است که عشقی در مسیر زندگی شما پیدا می ‌شود. و چنانچه زن جوانی هستید، صاحب فرزند می‌شوید. یا ضمیر نا خودآگاهتان ضرورت وجود یک فرزند را تذکر می ‌دهد.

اگر عروسک به کسی ‌دهید، خواب شما می‌گوید به نیرنگ و فریب متوسل می ‌شوید. و کاری می ‌کنید که برای شما می‌تواند دل خوش کننده باشد. اما برای دیگری بی محتوا و پوچ است.

آنلی بیتون می گوید :

عروسک در خواب، نشانه آن است که شادمانی در جمع خانواده شما راه خواهد یافت.

دیدن عروسکی شکسته در خواب، نشانه آن است که مرگ قلب شما را با درد و اندوه از هم می ‌درد.

اگر ببینید بچه‌ ها با عروسک‌ خود بازی می ‌کنند، علامت آن است که؛ ازدواجی فرخنده در پیش رو خواهید داشت

اگر خواب ببینید عروسک به کسی هدیه ‌دهید، نشانه آن است که آشنایان، شما را در اجتماع نادیده می‌ انگارند.

لوک اویتنهاو می‌ گوید:

عروسک: بازی بی معنی.

عروسک بودن: پول بر باد دادن.

معبران غربی می گویند :

دیدن و یا بازی کردن با عروسکی در خواب، بیانگر حضور فردی متقلب و دروغگو در زندگی واقعی شماست.

دیدن عروسک در خواب نیز می ‌تواند به این معنا باشد که، وسیله ای است، برای انجام کارها و یا گفتن مطالبی که شما توانایی انجام و گفتن آن‌ها را ندارید.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

3 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها