تعبیر خواب عروسی

تعبیر خواب عروس
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

احتمالا تا حالا با دیدن خواب عروسی مواجه شده اید، اما تعبیری از آن را نمیدانستید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب عروسی همراه تعبیرک تا آخر این مطلب باشید.

دیدن خواب عروسی، دارای تعابیر گوناگونی بین معبران دینی و غربی به دلیل تفاوت در ادیان و سمبل ها و فرهنگ میباشد.
از دیدگاه معبران اسلامی و دیرینه عروسی در خواب به هیج وجه مناسب نبوده. و در بعضی مواقع نیز می‌تواند، نشانه‌‌ای از مرگ بیننده خواب باشد.

تعبیر خواب به شما کمک می کند تا خواب های خود را در کمترین زمان ممکن تعبیر کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

  • اگر مردی در خواب ببیند زن میخواهد، یعنی که به شرف و بزرگی اش افزوده میشود.
  • اگر مردی با زن بیوه عروسی کرد، وبا او همبستر شد. به این معنا است. که از ملک و مال آن زن به او را چیزی میرسد.
  • اگر زنی دید؛ که با مردی عروسی کرده. و در خانه اش با او همبستر شده، دلیل آن است. که مال زن نقص شود. یا حال او متغیر شود.
  • چنانچه مردی خواب ببیند زن میخواهد. اما زن را ندیده. و نامش را نمیداند، یعنی که اجلش نزدیک شده است.
  • زنی خواب ببیند و مکان برایش ناآشنا باشد و آن مکان متعلق به شخص مرد باشد. و آن مرد با او همبستر شود، یعنی آن زن میمیرد.
ابراهیم کرمانی گوید:
  • تعبیر خواب عروسی که در آن فریاد و داد و بیداد باشد، نشانه بدبختی است.
جابرمغربی گوید:
  • چنانچه زنی در خواب ببنید که عروسی کرده. و به سمت شوهرش می رود. یعنی عمرش به پایان می رسد.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن عروسی در خواب ها به هیچ وجه خوب نیست. تمام معبران عروسی را عزا دانسته اند. و عروس را بلا و فتنه و آفت و مصیبت.تنها یک مورد بد نیست که عروس را به نام و مشخصات بشناسید تازه در این مورد هم تردید فراوان وجود دارد و شرایطی است که توضیح آن وقت می گیرد و بیشتر ایجاد تردید می کند. اگر کسی در خواب ببیند که داماد شده و نداند عروس کیست و چه نامیده می شود به هیچ وجه خوب نیست چون معبران نوشته اند پایان عمر چنین کسی نزدیک است. زن نیز اگر چنین خوابی ببیند و نداند داماد کیست و چه کسی شوهر کرده حکم همین است.

آنلی بیتون می‌گوید:

1ـ اگر خواب ببینید در جشن عروسی شرکت کرده اید، علامت آن است. که به زودی در موقعیتی مطلوب قرار خواهید گرفت، و نومیدی و تلخیهای زندگی از شما فاصله خواهند گرفت.

2ـ اگر دختر مجرد خواب ببیند باید پنهان از چشم دیگران با مردی عروسی کند، علامت آن است. که به وقایعی تلخ مواجه خواهد گشت .

3ـ اگر دختری در خواب دید که با مردی ثروتمند ازدواج می کند، علامت آن است. که مقامی برتر از مقام اطرافیان خودبه دست می آورد و به آرزوها و خواسته های خود دست می یابد.

4ـ اگر دختری خواب دید، خانواده اش با ازدواج او مخالفت می کنند، علامت آن است. که اطرافیان از ازدواج او رنج خواهند برد .

5ـ اگر دختری خواب ببیند نامزدش با زن دیگری ازدواج می کند، علامت آن است. که نامزد او صادقانه به قولهای خود عمل خواهد کرد.

6ـ اگر کسی خواب ببیند با دیگری پیمان ازدواج می بندد، نشانة غم انگیزی است. زیرا تنها یک معجزه می تواند او را از مرگ نجات بدهد.

7ـ اگر دختری خواب ببیند در جشن ازدواج خود کسی را با لباس عزا می بیند، علامت آن است. که زندگی زناشویی او همواره با دعوا و ناراحتی همراه خواهد بود.

کتاب سرزمین رویاها :

دیدن خواب عروسی به این معناست که خبر های خوبی در راه است که باعث پیشرفت شما در زندگی می شود.
اگر در عروسی شخص دیگری شرکت کردید از افراد فامیل سودی به شما می رسد.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

16 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها