تعبیر خواب عزرائیل

تعبیر خواب عزرائیل
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای آگاهی از تعبیر خواب عزرائیل این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب عزرائیل یا فرشته مرگ در خواب، برای بیننده خواب خیلی مناسب و خوب نیست. و در برخی موارد نزدیک بودن مرگ فرد را نشان می‌ دهد.

گاهی دیدن عزرائیل در خواب، میتواند نمادی از پایان یک رابطه باشد. همچنین؛ نشانه این است که، فرد باید خاطرات تلخ گذشته را رها کند.

اگر در خواب دیدید که، عزرائیل جان کسی را گرفت.یعنی که، بزودی آن شخص یا بیمار می شود و یا میمیرد.

تعبیر خواب به عنوان معنا دهی به رویا هاست. میتوانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر کسی عزرائیل را به خواب بیند، چنانکه در آسمان او را بیند و خودش را در زمین، دلیل که هر کاری دارد از آن معزول گردد.

اگر عزرائیل را در زمین نزدیک خویش بیند، دلیل بر اینکه اجلش نزدیک است.

اگر عزرائیل را شادمان بیند، دلیل که شهید گردد.

اگر بیند که با عزرائیل کشتی گرفت و او را نینداخت، دلیل که زود از دنیا رود. و توبه باید نماید.

و اگر بیند عزرائیل را بینداخت؛ دلیل که بیمار گردد. به حال مرگ بعد از آن شفا یابد.

جابر مغربی گوید :

اگر عزرائیل را شادمان بیند؛ دلیل که زندگی او دراز گردد.

اگر بیند که عزرائیل به او سلام کرد؛ دلیل که عجلش نزدیک است. و پایان عمرش با شهادت تمام گردد.

اگر بیند عزرائیل بر وی با خشم نگاه کرد؛ دلیل که حال وی پر مخاطره باشد.

اگر بیند که عزرائیل او را چیزی شیرین داد، دلیل بر اینکه جان کندن برایش آسان شود.

اگر بیند که به او چیزی تلخ داد، دلیل که جان کندن بر او سخت گردد.

اگر بیند که عزرائیل او را وعده ومژده نیکو داد، دلیل که تعبیرش همان باشد.

اگر بیند که او را خبر دادند که عزرائیل در فلان جاست، و او از دور بر او نگاه نمود، دلیل که او را با پادشاه با هیبت کار افتد.

اگر بیند که عزرائیل را کشت، دلیل که دشمن خلق گردد.

تعبیر خواب عزرائیل از دیدگاه کلی :

تعبیر حرف زدن با عزرائیل در خواب، این است که؛ احتمالا دچار بیماری خاصی هستید. و خودتان از آن خبر ندارید.

اگر خواب دیدید که از عزرائیل ترسیدید، یعنی که تلاش های شما نتیجه نخواهد داد. و مجبورید دوباره تلاش کنید.

فرار کردن از عزرائیل در خواب به این معنی است که، در زندگی اشتباه کرده اید. و دوست دارید آن را جبران کنید.

اگر خواب دیدید که، تبدیل به عزرائیل شدید، یعنی که با اخلاق بدتان دیگران را آزار می دهید.

تعبیر خواب خندیدن عزرائیل خوب نیست! و در خواب نوعی هشدار است.

تعبیر خواب فرشته را هم میتوانید از همینجا بخوانید.

 

مقالات مرتبط

4.2 6 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

21 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
21
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx