تعبیر خواب عصا

تعبیر خواب عصا

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب عصا به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب عصا به معنای مردی بزرگ می‌باشد. اگردر خواب ببینی عصا در دست داری، یـعـنـی بزرگی و جاه و منزلت و مقام به دست می‌آوری.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.
اگر خواب ببینی با عصایی در دست داری از جائی به جای دیگر می‌پری،
یـعـنـی روی کمک مردی قوی و توانا اعتماد می‌کنی و به او تکیه می کنی تا به خواسته  و آرزو های خودت برسی
و یا اینکه از رنج و نگرانی  و دلهره نجات پیدا می‌کنی و کار تو رو به راه می‌شود.
اگر در خواب ببینی عصای خود را از دست داده‌ای،
نشانه آن است که بزرگی و جاه و منزلت خود را از دست می‌دهی و گرفتار می شوی.

مطیعی تهرانی میگوید:

تعبیر خواب عصا هم کمک و یاوری از جانب دیگران است و هم توانائی و قدرت در انجام کارها از جهت خود بیننده خواب.
چنان چه در خواب ببینید عصائی در دست دارید یا به شما کمک می شود یا خودتان توانائی انجام کارهائی را در پیش دارید نشانه آن است که  با قدرت کامل می یابید.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

تعبیر خواب دیدن عصا  بر سه وجه است.

اول: پادشاه. دوم: مردی بزرگ. سوم: قوت درکاره

ابراهیم کرمانی میگوید:

اگر در خواب بیند که عصا دردست داشت و دراز شد،
دلیل است که به مراد  و آروزی دل خویش می رسد.
اگر دید که عصای او کوتاه شد، به معنای  اسن است که به مراد و آروز های خویش نمی رسد.

تعبیر خواب عصای زیر بغل:

اگر کسی خواب ببیند که با کمک چوب زیر بغل راه می رود، از کسی که دروغگوست برای انجام کارها در زندگی اش کمک و یاری می گیرد و این امر باعث می شود تا از نظر مالی و پولی، ضرر کند و معاش و کار او متزلزل خواهد شد.

گم کردن عصا:

اگر در خواب ببینید عصائی داشته اید و آن را گم کرده اید خوب نیست.و اگر عصائی بیابید که قبلا نداشته اید نشانه آن است که فرصت های خوبی به دستتان می افتد که غیر منتظره است و چنان چه آن عصا مرصع و با شکوه باشد نشانه آن است که شما خوشبخت می شوید.

2 2 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

2 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
2
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx