تعبیر خواب عقل

تعبیر خواب عقل

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب عقل به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب عقل بدین معناست که اگر درخواب بيند كه عقل او به صورت آدمي بود، چنان كه گويد: من عقلِ توأم، و بيننده داند كه عقل اوست، دليل است كه او را با پسر پادشاه صحبت افتد و از وي منفعت يابد.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

ابراهيم كرماني گويد:

تعبیر خواب عقل بدین معناست که اگر درخواب عقل خود را چنين بيند كه گفته شد، دليل كه توانگر گردد و عز وجاه يابد.

حضرت دانيال گويد:

اگر در خواب عقل و جان خود را به صورت آدمي بيند و به تحقيق داند كه ايشانند و ايشان نيز گويند
كه ما عقل و جان توايم دولت و بخت و اقبال مساعد او گرداند.

جابرمغربي گويد:

تعبیر خواب ديدن عقل و جان، دليل برمادر و پدر باشد. اگر زنده باشند.

اگر غايب باشند، دليل كه ايشان را باز بيند. اگر ايشان مرده باشند، دليل كه دعا و صدقات او به ايشان رسيده بود.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

ديدن عقل در خواب بر چهار وجه است.
اول: بخت و دولت وکامراني.
دوم: مادر و پدر.و خانواده
سوم: پادشاه و فرزند او.
چهارم: مال فراوان و روزی زیاد

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ  تعبیر خواب عقل بدین معناست که اگر خواب ببينيد انساني عاقل و هوشمند هستيد ، علامت آن است كه شجاعانه در مقابل سختيهاي زندگي ايستادگي خواهيد كرد
و زندگاني فارغ و آسوده اي براي خود مهيا خواهيد ساخت . و تمام مشکلات و گرفتاری های شما حل خواهد شد
و به هر انچه که فکر می کنید و می خواهید می رسید
2ـ اگر خواب ببينيد فردي نادان و غيرمعقول هستيد ، علامت آن است كه استعدادها و توانایی های که شما در زمینه های مختلف دارید به هدر خواهد رفت.

اگر در خواب ببینید که از عقل خود هیچ استفاده ای نمیک ند نشانه بیماری است.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب بیماری را مشاهده کنید.)

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx