تعبیر خواب عنقا

تعبیر خواب عنقا
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب عنقا این مطلب را دنبال کنید.تعبیر خواب عنقا نیز یک مرغ افسانه ای و از کلمات مهجور زبان فارسی است

تعبیر عنقا تعبیر سیمرغ است,که در حرف ـ س ـ آمده است و بیشتر نشان بلند پروازی و بلندی طبع و والائی است.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید

اگر عنقا در خواب ببینید که در خانه شماست یا بر بام خانه شما نشسته نشانه  بسیار خوب است و خواب شما می گوید ,شان و رفعت مقام و منزلت و بزرگی می یابید و شاخص می شوید.

اگر در خواب بیند عنقا می زد، به این معنا است که به باطل و سخن دروغ و محال و فریب و حیله گری رضا دهد

.اگر در خواب بیند عنقا شکست یا ضایع شد، به این معنا است که از دروغ  و کار اشتباه توبه کند
و دیگر کار گناه انجام نمی دهد

خواب عنقا می گوید دیدن عنقا در خواب اگر بر پشت بام شما باشد خوب است
و به معنای خوشس و اتفاقات خوب در زندگی است.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب پشت بام را مشاهده کنید.)

تعبیر خواب ابن سیرین

تعبیر خواب زدن عنقا در خواب به معنای دروغ گفتن است
و بدین معناست که شما فردی را با زبان و گفتار خود آزار و اذیت می دهید و باعث ناراحتی او می شوید

دیدن عنقا در حال پرواز نشانه رسیدن به موفقیت و خوشی در زندگی است
و بدین معناست که اتفاقات خوبی برایتان می افتد که بسیار نیکو و خوب است.

تعبیر خواب دیدن عنقا زخمی در خواب نشانه بروز سختی و مشکلات در زندگی است
و همچنین نشانه از دست دادن عزیزان و دوستان در زندگیتان است
و همچنین نشانه رسیدن خبر های ناخوش و بد در زندگی است که بسیار روحیه شما را ضعیف میکند و برایتان بد است

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها