تعبیر خواب عود

تعبیر خواب عود

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای خواندن تعبیر خواب عود همراه تعبیرک باشید.

معمولا دیدن عود در خواب بد نیست. و به جنبه های مثبتی اشاره دارد. تعبیر خواب عود به این معناست که؛ دیگران دارند تملق و چاپلوسی شما را می‌ کنند.

چنانچه خواب مدنظر شما در این مطلب یافت نشد، میتوانید از تعبیر خواب آنلاین استفاده کنید.

در خواب اگر که بوی عود خوش و خوب بود، تعبیر هم به آن اندازه نیکو است. و اگر بوی بدی داشت، تعبیرش برعکس است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

عود دود کردن در خواب خوب است. اگر فقط بوی عود را استشمام کنید، حکم عطریات را دارد. و اگر عود را ببینید، نشان مصاحبی است. شفیق و خوب روی و خوش سیما که بهجت و سرور می بخشد. و مصاحبتش مغتنم است.

چوب عود خیر و برکت است. و نعمت و خوشی و خوبی و دیدنش در خواب؛ تعبیر چوب معمولی را ندارد.

اگر ببینید چوب عود می سوزانید، نیکی و خیرات می کنید. اگر ببینید دیگری چوب عود می سوزاند و شما عطر آن را می شنوید، دیگری خیرات می کند. و سود آن عاید شما می گردد.

اگر مقداری عود دیدید که در خواب خریده اید و به خانه می برید، با شخصی خوش سیما و خوب روی معاشر خواهید شد.

به هر حال دیدن عود در خواب بد نیست. و بوی آن حکم عطر را دارد.
تعبیر خواب عطر را میتوانید در تعبیرک بخوانید.

تعبیر خواب ابن سیرین 

دیدن عود، دلیل بر مردی لطیف و خوبروی است.

اگر بیند عود را در زیر خود دود کرد، دلیل که از مردم راحت یابد.

در جایی دیگر نیز می‌گوید؛ شغلی را یاد می‌گیری و از آن سود و منفعت به دست می ‌آوری. و با مردم به خوبی و خوشی زندگانی و معیشت می‌ کنی. و تو را تحسین می ‌کنند.

هرچه بوی آن خوب ‌تر باشد، تحسین شدن تو بیشتر خواهد بود. ولی اگر بدبو باشد، تعبیرش بر عکس حالت قبلی می ‌باشد.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر درخواب ببیند که عود خام داشت، دلیل که از پادشاه عطا یابد.

هر چند که عود در خواب بیشتر ببیند، منفعت بیشتر باشد.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

تعبیر خواب عود بر چهار وجه است.

  • مردی خوبرو و خوش سخن.
  • پادشاه بزرگ پارسا.
  • ثنا و آفرین.
  • مال و منفعت.
دانیال نبی علیه السلام گوید :

تعبیر دیدن درخت عود، مرد زیبا و خوش‌سخن و ثروتمند می‌باشد. که طبعی لطیف دارد.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

2 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
2
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx