تعبیر خواب عَلَم

تعبیر خواب عَلَم

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب عَلَم این مظلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب عَلَم به خواب ديدن، دليل بر مردي دانا بود يا امامي يا زاهدي يا توانگري يا سخي.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

اگر بيند كه علم داشت، دليل كه از اين مردم كه تقرير كرديم منفعت و سود يابد.

اگر بيند كه علم بيفتاد و ضايع شد، تاويلش به خلاف اين است.

ابراهيم كرماني گويد:

علم به خواب، دليل سفر و مسافرت کردن است.

اگر بيند پادشاه علمي به وي داد، دليل جاه و بزرگي بود و بدین معناست که به بهترین درجات و جایگاه می رسد..
خاصه علم را سفيد يا سبز بيند.

جابرمغربي گويد:

اگر بيند علمي سفيد و بزرگ داشت، دليل كه با توانگري صحبت دارد و از وي منفعت يابد.

اگر بيند علمي سياه داشت، دليل كه قاضي يا خطيب گردد.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

تعبیر خواب ديدن علم به خواب بر چهار وجه است.
اول:رياست و مهتري.
دوم: سفر و مسافرت کردن
سوم: جاه ومقام و بزرگي و مقام و منزلت
چهارم: نيكي احوال (خوبي وضع و حال).

آنلي بيتون مى‏گويد:

تعبیر خواب علم بدینت معناست که اگر در خواب  عَلَم یا پرچم كشور خودتان را ببينيد، بيانگر موفقيت در انجام كارها است. و بدینم عناست که شما در کارهایتان نتیجه خوبی را دریافت می کنید و در زندگی نیز پیشرفت میک نید.

علامت دادن با علم یا پرچم در خواب، به اين معنا است كه موضوعى آبروى شما را تهديد مى‏كند.

ليلا برايت مى‏گويد:

برافراشته كردن پرچم در خواب،نشانه‏ى غم و اندوه و ناراحتی است.

تعبیر خواب علم بدین معناست که اگر خواب ببينيد علم با  پرچم را پايين مى‏آوريد، نشانه آن است كه پى به اشتباهات خود خواهيد برد.

ديدن پرچم سياه در خواب، نشانه‏ى توطئه‏ى دشمن است.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب دشمن را مشاهده کنید)

4.5 2 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

22 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
22
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx