تعبیر خواب غاز

تعبیر خواب غاز

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب غاز این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب غاز در خواب بیانگر زندگانی خانگی و همدم مادام العمر اسـت.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.
ممکن اسـت بیانگر این باشد کـه تمایل دارید با جمعیت پیش روید و همراه جمعیت باشید.

تعبیر خواب دیگر این اسـت کـه شـما پایه محکمی دارید. دیدن غاز در خواب نمادی از باروری و عشق مادرانه و محبت و دوست داشتن اسـت. غاز ممکن اسـت پیغامی از ضمیر ناخود‌آگاه شـما باشد.

آنلی بیتون میگوید:

تعبیر خواب غاز بدین معناست که اگر در خواب احساس کنید صدای غاز شـما را ناراحت و غمگنی می کند،
نشانه آن اسـت کـه یکی از افراد خانواده شما خواهد مرد.
اما اگر غازها را در حال شنا کردن ببینید، علامت آن اسـت کـه بر ثروت شـما بتدریج اضافه خواهد شد.

اگر در خواب غازها را میان چمنزاری ببینید، علامت آن است که در کاری موفق می شوید چون دیدن چمنزار نشانه خوشبختی است.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب چمنزار را مشاهده کنید.)

اگر فرد عاشقی در خواب غاز ببیند، نشانه آن اسـت کـه نامزدش شایستگی و لیاقت دارد و رابطه آن ها با هم خوب است.

اگر خواب ببینید غازی را دزدکی با خود می برید، علامت آن اسـت کـه ملکی بشما میرسد و بـه ثروت خواهید رسید و زندگیتان بهبود می یابد.

لوک اویتنهاو میگوید:

تعبیر خواب غاز بدین معناست که  اگر در خواب ببینید که  غاز را بریان می کنید نشانه ان است که به یک مهمانی می روید و اتفاقات خوبی برایتان می افتد.

اگر در خواب ببینید که غاز می خورید نشانه ان است که  یک همراه  و دوست پرچانه دارید.

اگر در خواب ببینید که غازی را می کشید نشانه ان است که به  ارث و میراث و دارایی دست می یابید و زندگیتان بهتر می شود و موفق می شوید.

اگر در خواب ببینید که پر های غاز را از بدنش می کنید و او را اذیت می کنید نشانه آن است که  سرخورده و ناامید می شوید.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx