تعبیر خواب غربال

تعبیر خواب غربال

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب غربال به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب غربال بدین معناست که اگر درخواب بیند که غله به غربال پاک کرد یا غیر غله، دلیل که کاری کند که مردم را از آن راحت بود و او مضرت رسد.

اگر در خواب بیند که آن چه می کرد از آنِ او بود، دلیل منفعت بود.
و بدین معناست که در زندگی اتفاقات بسیار خوب و خوشحال کننده ای می افتد
و یا در کاری پیشرفت میکنید و نتیجه خوبی میگیرید

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیرکنندگان گفته اند که غربال در خواب خادم است اما در واقع غربال در خواب قدرت تشخیص فرد در تشخیص , و قضاوت در مورد خوب و بد و نیکی و غیر نیکی است,

و یعنی فرد بین خوب و بد اطرافش فرق می گذارد و این تشخیصی است که به واسطه آن, کسی را عزیز می دانیم و دیگری را خفیف می کنیم.

تعبیر خریدن غربال در خواب

اگر فرد در خواب ببیند که غربالی را خریده یا از آن استفاده می کند
یعنی استفاده از ای نخصوصت در زندگی فرد , محسوس می باشد.

چرا که برخی از موارد در زندگی پیش می آید که فرد مجبور است
در زندگی در مورد چیزی قضاوت, و یا حتی پیش داوری کند.
گاها کسی وجود دارد که از دست او امنیت نخوایم داشت و به احتمال آن فرد کسی است,
که آزارش به فرد خواهد رسید و این نگرانی است که در فرد به وجود خواهد آمد.

اگر فردی در خواب ببینید که غربال خریده نشانه این است که دوست دارد کهدر زندگی همه چیز های خوب را از چیز های بد تفکیک کند مثلا گناهی انجام ندهد و کار خطایی نکند.

اگر در خواب ببینید که بچه ای غربال گرفته است نشانه خوشی است.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب بچه را مشاهده کنید.)

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx