تعبیر خواب غرق شدن

تعبیر خواب غرق شدن
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

تعبیر خواب غرق شدن ممکن است نمادی از اضطراب، استرس یا احساس ناتوانی باشد.

۱. احساس ناتوانی و کنترل نداشتن: ممکن است خواب غرق شدن نشان دهنده این باشد که شما در زندگی واقعی احساس می‌کنید که در مواجهه با چالش‌ها و مشکلات، کنترل را از دست داده‌اید و نمی‌توانید وضعیت را کنترل کنید.

۲. اضطراب و استرس: خواب غرق شدن ممکن است نمایانگر اضطراب و استرسی باشد که در زندگی واقعی دارید. ممکن است این خواب نشان دهنده بیماری، فشار کاری یا مشکلات رابطه‌ای باشد که شما را نگران و ناامن کرده است.

۳. نمادی از تغییر و تحول: خواب‌ها ممکن است نمادهایی از تغییر و تحول در زندگی باشند. ممکن است خواب غرق شدن نشان دهنده نیاز به تغییر در رفتارها، شرایط یا روابط با دیگران باشد.

در هر صورت، تعبیر دقیق‌تر خواب غرق شدن بستگی به جزئیات دقیق خواب و وضعیت زندگی فرد دارد. برای درک بهتر، ممکن است مفید باشد که به زمینه‌ها و شرایط فردی خودتان دقت کنید و با توجه به آن‌ها تعبیر کنید.

تعبیر خواب غرق شدن نیز می تواند نشان از احساسات پنهانی شما باشد.

با ما در سایت تعبیر خواب آنلاین همراه باشید تا خواب هایتان را به صورت آنلاین تعبیر کنید.

ابن سیرین می گوید

تفسیرهای ابن سیرین، خواب غرق شدن می‌تواند تعبیرهای مختلفی داشته باشد:

 1. اضطراب و ناراحتی: در برخی موارد، ابن سیرین خواب غرق شدن را نمادی از اضطراب و ناراحتی می‌دانسته‌اند. ممکن است فردی که این خواب را می‌بیند، در زندگی واقعی با مشکلات یا فشارهایی روبرو است که باعث ناامنی و اضطراب او شده است.
 2. تغییرات زندگی: برخی تفسیر کنندگان معتقدند که خواب غرق شدن می‌تواند نمادی از تغییرات بزرگ در زندگی باشد، مانند ترک یک شغل، انتقال به مکان جدید یا تغییر در روابط شخصی.
 3. وحشت و ترس: خواب غرق شدن ممکن است نمایانگر ترس و وحشت باشد. این می‌تواند نشانه‌ای از ترس از مواجهه با چیزهای ناشناخته یا از دست دادن کنترل باشد.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب ابن سیرین

جابرمغربی گوید :

اگر کسی بیند که آب فردی را فرو برده و سپس او را از آب بیرون آورده است، ممکن است نشانه‌ای از ترس و ناامنی باشد که فرد در واقعیت احساس می‌کند. این خواب می‌تواند نشان دهنده تلاش فرد برای مواجهه با چالش‌های زندگی و پیروزی در برابر آن‌ها باشد.

اگر بیند که فردی با ملکی یا چهارپائی از آب غرق می‌شود، ممکن است نشان دهنده از دست دادن کاری مهم یا برخورد با مشکلاتی در زندگی باشد. این خواب همچنین می‌تواند اشاره‌ای به رهایی و فرار از مسائل دشوار باشد که فرد در واقعیت با آن مواجه است.

از نظر امام جعفر صادق

به توضیحات امام جعفر صادق درباره تعبیر خواب غرق شدن، خواب اینچنین واقعه‌ای را بر چهار نوع تفسیر قرار داده است:

 1. مال بسیار: این تعبیر به این معناست که اگر شخصی در خواب خود را در حالی که غرق می‌شود ببیند، این ممکن است نشانه‌ای از بدست آوردن مال زیاد یا پول و ثروت باشد. به عبارت دیگر، این خواب ممکن است نشان دهنده رفاه و فراوانی در زندگی باشد.
 2. بخت و اقبال در کارها: این تعبیر به این معناست که خواب غرق شدن می‌تواند نشانه‌ای از بخت و سرنوشت خوب در کارها و امور زندگی باشد. به عبارت دیگر، شخصی که این خواب را ببیند ممکن است در آینده با موفقیت‌های بزرگی مواجه شود.
 3. صحبت و همنشینی با افراد بی مذهب: این تعبیر به این معناست که خواب غرق شدن ممکن است نشان دهنده این باشد که فرد در زندگی واقعی خود در معرض تأثیرات منفی و دیدگاه‌های بی‌دین قرار گرفته است، و باید از این نوع ارتباطات و همنشینی‌ها پرهیز کند.
 4. منفعت: این تعبیر به این معناست که خواب غرق شدن ممکن است نشان دهنده این باشد که فرد در آینده از یک منفعت یا سودی بهره‌مند شود. این منفعت ممکن است به هر شکلی باشد، از جمله مالی، معنوی یا اجتماعی.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب امام جعفر صادق

لوک اویتنهاو می گوید :

 1. در حال غرق شدن: این تجربه نشانگر وقوع یک اتفاق بزرگ در زندگی واقعی است که ممکن است اثرات قابل توجهی بر روی زندگی شما داشته باشد.
 2. غرق شدن: این خواب نشانگر از دست دادن یک خوشبختی بزرگ است، یا ممکن است اشاره به وقوع یک ازدواج ناموفق داشته باشد.
 3. شاهد غرق شدن کسی بودن: این ممکن است نشانه‌ای از بهره‌مند شدن از سود و منفعت باشد.
 4. غرق شدن در دریا: این تجربه ممکن است نشان دهنده بدبختی و سرگردانی باشد که به دست خود شما رقم زده‌اید.
 5. در آب غرق شدن: این ممکن است نمادی از غم و اندوه بزرگ باشد که در زندگی شما رخ داده است

آنلی بیتون می‌گوید :

وقتی که در خواب مشاهده می‌کنید که در حال غرق شدن هستید، ممکن است این نشانه‌دهنده از دست دادن یک زیان مالی باشد. اما اگر در حین این فرآیند توانایی نجات خود را پیدا کنید، ممکن است این نشانه‌دهنده رسیدن به مقام و شهرت و همچنین دستیابی به ثروت باشد.

اگر در خواب دیگران را مشاهده کنید که در حال غرق شدن هستند و شما سعی دارید آنها را نجات دهید، این ممکن است نشانگر کمک به دوستانتان برای رسیدن به مقام و موفقیت باشد.

همچنین، اگر زنی در خواب خود ببیند که شوهرش در آبها غرق می‌شود، این ممکن است نشانه‌ای از اندوه و غم برای مرگ شوهرش باشد.

تعبیر خواب غرق شدن بر اساس موضوعات مختلف

تعبیر خواب غرق شدن می‌تواند بسته به موضوعات مختلف و شرایط فرد متفاوت باشد:

 1. موضوع مالی و اقتصادی: این تجربه ممکن است نشانه‌ای از زیان مالی یا مشکلات مالی در زندگی واقعی باشد. مثلاً غرق شدن در خواب می‌تواند نشانه از افتادن در بدهی‌های مالی یا اتلاف منابع مالی باشد.
 2. موضوع شخصیتی و روانشناختی: این تجربه ممکن است به ناپایداری روانی، اضطراب یا استرس مربوط باشد. مثلاً فردی که با مشکلات درونی یا احساسات منفی مواجه است، ممکن است خواب غرق شدن را تجربه کند.
 3. موضوعات مرتبط با روابط اجتماعی: این تجربه ممکن است به احساس تنهایی، عدم توانایی در ارتباطات اجتماعی یا انزوا اشاره کند. غرق شدن در خواب می‌تواند نمایانگر احساس محرومیت از حضور در جامعه یا انزوای اجتماعی باشد.
 4. موضوعات مربوط به شغل و زندگی کاری: این تجربه ممکن است به ترس از شکست در حرفه، استرس از فشارهای شغلی یا احساس ناتوانی در مواجهه با چالش‌های کاری اشاره کند.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب غرق شدن در آب

غرق شدن در دریا

تعبیر خواب غرق شدن در دریا می‌تواند به معنای‌های مختلفی باشد:

 1. احساس ترس و ناتوانی: غرق شدن در دریا در خواب ممکن است نشانگر احساس ترس و ناتوانی در مواجهه با چالش‌ها و مسائل زندگی باشد. این تجربه ممکن است نمایانگر احساس فروپاشی و ناتوانی در مواجهه با مشکلات و موقعیت‌های پیچیده باشد.
 2. تلاش برای انجام یک سفر: دریا می‌تواند نمادی از سفر، کشف و استکشاف باشد. غرق شدن در دریا ممکن است نشانگر تلاش برای کشف و اکتشاف مسیر جدیدی در زندگی باشد، به عنوان مثال، شروع به یک ماجراجویی جدید یا انجام یک تغییر بزرگ.
 3. تحمل مسائل و مشکلات بزرگ: دریا می‌تواند نمادی از مسائل بزرگ و چالش‌های زندگی باشد. غرق شدن در دریا ممکن است نشان دهنده تحمل مسائل و مشکلات بزرگی باشد و نشانگر احساس فشار و سنگینی مسئولیت‌های زندگی باشد.
 4. اشتیاق به آرامش و انتقال به وضعیتی بهتر: در برخی موارد، غرق شدن در دریا ممکن است نمادی از اشتیاق به آرامش و آسایش باشد. این تجربه ممکن است نشان دهنده آرزوی فرار از مسائل و استرس‌های زندگی و تمایل به ورود به یک وضعیت بهتر و آرامش بیشتر باشد.

غزق شدن در استخر

تعبیر خواب غرق شدن در استخر می‌تواند به معانی مختلفی باشد:

 1. احساس محدودیت و تنگنا: استخر ممکن است نمادی از محیطی محدود و تنگ باشد، از نظر فضایی یا احساسی. غرق شدن در استخر در خواب ممکن است نشانگر احساس محدودیت و تنگنا در زندگی باشد، مانند احساس محدودیت در انتخاب‌ها یا تجربه احساسی‌ای از بی‌ثباتی.
 2. تجربه استراحت و آرامش: استخر می‌تواند نمادی از محیطی آرام و آرامش بخش باشد، جایی که احساس راحتی و آرامش ایجاد می‌شود. غرق شدن در استخر در خواب ممکن است نشانگر تلاش برای پیدا کردن آرامش و استراحت در زندگی باشد.
 3. تلاش برای آزادی و خلاصی: غرق شدن در استخر ممکن است نشانگر تلاش برای خلاصی و آزادی از محدودیت‌ها یا مشکلات باشد. در این حالت، این تجربه ممکن است نمادی از تمایل به فرار یا خلاصی از وضعیت‌های ناخوشایند در زندگی باشد.
 4. تلاش برای انجام فعالیت و ورزش: استخر ممکن است محلی برای انجام ورزش و فعالیت بدنی باشد. غرق شدن در استخر در خواب ممکن است نشانگر تمایل به فعالیت بدنی و ورزش باشد، و یا نیاز به انرژی‌زایی و شادابی در زندگی باشد.

در باتلاق غرق شدن

تعبیر خواب در باتلاق غرق شدن می‌تواند به معانی مختلفی اشاره کند:

 1. احساس گمراهی و گرفتاری: باتلاق معمولاً محیطی گرفتارکننده و پراز موانع است. غرق شدن در باتلاق در خواب ممکن است نمادی از احساس گمراهی، ناتوانی یا بی‌روحی باشد که فرد در آن موقعیت قرار دارد.
 2. تجربه مشکلات و موانع زندگی: باتلاق می‌تواند نمادی از مشکلات و موانع زندگی باشد که فرد با آنها روبرو است. غرق شدن در باتلاق در خواب ممکن است نشانگر تلاش برای کنار زدن مشکلات یا احساس فرو رفتن در موانع زندگی باشد.
 3. احساس عدم استقرار و عدم ثبات: باتلاق ممکن است نمادی از عدم استقرار و عدم ثبات باشد. غرق شدن در باتلاق در خواب ممکن است نشانگر احساس عدم استقرار و عدم تعادل در زندگی باشد و احساس فرار از این وضعیت‌ها.
 4. نیاز به کمک و راهنمایی: در بعضی موارد، غرق شدن در باتلاق می‌تواند نشانه‌ای از نیاز به کمک و راهنمایی باشد. این تجربه ممکن است نمایانگر احساس تنهایی و نیاز به حمایت دیگران در زندگی باشد.

غرق شدن در مرداب

 1. عدم توانایی در خروج از مشکلات باشد.
 2. احساس فرو رفتن در مشکلات و موانع: مردابها معمولاً پر از لجن و موانع هستند که می‌توانند فرد را به سمت فرو رفتن و گرفتار شدن در مشکلات زندگی کشانده و غرق کنند. غرق شدن در مرداب در خواب ممکن است نمایانگر احساس فرو رفتن در مشکلات و دشواری‌های زندگی باشد.
 3. احساس عدم استقرار و بی‌ثباتی: مردابها معمولاً محیط‌های ناپایدار و بی‌ثبات هستند، که می‌توانند نشانگر عدم استقرار و بی‌ثباتی در زندگی باشند. غرق شدن در مرداب در خواب ممکن است نشانگر احساس عدم استقرار و بی‌ثباتی در موقعیت‌های زندگی باشد.
 4. احساس ناتوانی و بی‌روحی: مردابها ممکن است نمادی از محیط‌های خسته‌کننده و خسته‌کننده باشند که می‌توانند فرد را به سمت احساس ناتوانی و بی‌روحی کشانده و غرق کنند. در این صورت، غرق شدن در مرداب در خواب ممکن است نمایانگر احساس ناتوانی و بی‌روحی در زندگی باشد

در باران یا سیلاب

تعبیر خواب غرق شدن در باران یا سیلاب می‌تواند به معانی مختلفی اشاره کند:

 1. احساس فرو رفتن در مشکلات و مسائل: باران و سیلاب ممکن است نمادی از مشکلات و مسائل زندگی باشند که فرد را به سمت فرو رفتن و غرق شدن در آنها کشانده می‌کنند. غرق شدن در باران یا سیلاب در خواب ممکن است نشانگر احساس فرو رفتن در مسائل و مشکلات زندگی باشد.
 2. تجربه تحمل مشکلات بزرگ: باران و سیلاب ممکن است نمادی از مسائل و چالش‌های بزرگ زندگی باشند که فرد را به سمت تجربه تحمل مشکلات و مواجهه با چالش‌های زندگی کشانده می‌کنند. غرق شدن در باران یا سیلاب در خواب ممکن است نشانگر تلاش برای مقابله با چالش‌های زندگی و تحمل مشکلات باشد.
 3. احساس تنهایی و ناامیدی: باران و سیلاب ممکن است نمادی از تنهایی و ناامیدی باشند که فرد را به سمت احساس غربت و ناامیدی کشانده می‌کنند. غرق شدن در باران یا سیلاب در خواب ممکن است نشانگر احساس تنهایی و ناامیدی در زندگی باشد.
 4. احساس ترس و ناتوانی از مواجهه با تغییرات ناگهانی: باران و سیلاب ممکن است نمادی از تغییرات ناگهانی و ناخوشایند در زندگی باشند که فرد را به سمت احساس ترس و ناتوانی از مواجهه با این تغییرات کشانده می‌کنند. غرق شدن در باران یا سیلاب در خواب ممکن است نشانگر احساس ناتوانی و ترس از تغییرات ناگهانی در زندگی باشد

غرق شدن در اقیانوس

تعبیر خواب غرق شدن در اقیانوس می‌تواند بسته به شرایط و وضعیت فرد متفاوت باشد. این تجربه می‌تواند نمایانگر چندین مفهوم باشد:

 1. احساس گمراهی و ناتوانی: اقیانوس با وسعت و بزرگی خود ممکن است نمادی از احساس گمراهی و عدم توانایی در مواجهه با چالش‌های زندگی باشد. در این صورت، غرق شدن در اقیانوس در خواب ممکن است نشانگر احساس گمراهی و ناتوانی در مواجهه با مسائل زندگی باشد.
 2. ترس از عمق‌های ناشناخته: اقیانوس ممکن است نمادی از عمق‌های ناشناخته و پنهان درونی انسان باشد. غرق شدن در اقیانوس ممکن است نشان دهنده ترس از کشف و استکشاف عمق‌های ناشناخته و پیچیده زندگی باشد.
 3. تلاش برای انجام سفر درونی: اقیانوس می‌تواند نمادی از سفر درونی و جستجوی ذات و اصالت باشد. غرق شدن در اقیانوس ممکن است نشانگر تلاش برای فهم و کشف خود و پیوستن به ذات عمیقتر باشد.
 4. تلاش برای آزادی و رهایی: اقیانوس ممکن است نمادی از آزادی و رهایی از محدودیت‌ها و بندهای زندگی باشد.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب اقیانوس

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

3 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها