تعبیر خواب غرق شدن

تعبیر خواب غرق شدن

فهرست مطالب

تعبیر خواب غرق شدن چیست؟
در ادامه مطلب با تعبیرک همراه باشید.

غرق شدن در خواب، از جمله خواب های رایجی که تعابیر مختلفی از نگاه معبران برای آن گفته شده است.

تعبیر خواب غرق شدن میتواند، نشان دهنده احساسات سرکوب شده همچون، غم و افسردگی باشد.

اگر غرق شدن در خواب را زیاد مشاهده کردید، یعنی هشدار میدهد که از شرایط ناراحت کننده خودتان را دور کنید.

دیدن یک کودک غرق شده در خواب، نشان دهنده ترس های زندگی میباشد.

غرق شدن در استخر و یا وان حمامی که در آن تنها هستید، نشانگر، زندگی که با شخصی ساخته اید، مدت زمان زیادی دوام نمی آورد.

تعبیر خواب غرق شدن نیز می تواند نشان از احساسات پنهانی شما باشد.

اگر کسی در خواب خود، آبی مثل رودخانه در حال غرق شدن دید، ولی آب او را به کناری آورد، از زیان مالی یا خطری ایمن می شود.

اگر در خواب غرق شد و مرد، عمر او طولانی و دراز می شود.

اگر در بین شراب غرق شدن نشانگر، گرفتاری به فتنه است.

آمده است که، اگر خواب دیدی که بچه ی خودت و یا دیگران به داخل اب رفته و مشغول بازی کردن هست و ناگهان شاهد غرق شدن و دست و پا زدذنش هستی دلیل بر اینکه بخش عمده ای از مال یا ثروتت را از دست خواهی داد و یا اینکه ضرری جبران ناپذیر بر تو وارد خواهد شد.

با ما در سایت تعبیر خواب آنلاین همراه باشید تا خواب هایتان را به صورت آنلاین تعبیر کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر درخواب بیند در دریا غرق شد و بمرد، دلیل که پادشاه او را هلاک کند.

جابرمغربی گوید :

اگر بیند آب او را فرو برد و باز او را بالا آورد. دلیل که کار دنیا که به دست آورده بگذارد و راه آخرت گزیند.

اگر بیند ملکی یا چهارپائی از او غرق شد، دلیل که از کاری فرو ماند و عاقبت رهائی یابد.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن غرق شدن به خواب بر چهار و جه است.

اول : مال بسیار

دوم : بخت واقبال درکارها.

سوم : صحبت وهمنشینی با مردم بی مذهب.

چهارم : منفعت

لوک اویتنهاو می گوید :

در حال غرق شدن : اتفاق بزرگ

غرق شدن : یک خوشبختی بزرگ را از دست میدهید، یا ازدواجی بد خواهید داشت.

شاهد غرق شدن کسی بودن : سود

غرق شدن در دریا : بدبختی که به دست خود موجب شده ایم.

در آب غرق شدن : غم بزرگ

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن غرق شدن در دریا نعمت بود.

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید غرق میشوید، علامت آن است که زیان مالی خواهید دید.

اما اگر در حین غرق شدن به گونه ای خود را نجات دهید، نشانه آن است که از مقام کنونی خود به شهرت و ثروت دست خواهید یافت.

اگر خواب ببینید دیگران غرق می شوند، و شما برای نجات آنها می شتابید، علامت آن است که به دوست خود کمک می کنید تا به مقام درخوری دست یابد.

اگر زنی خواب ببیند شوهرش در آبها غرق می شود، علامت آن است که از مرگ کسی عزادار خواهد شد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید :

اگر کسی در خواب ببیند که در آبی غرق شد، به فتنه یا آزمونی سخت دچار میشود یا مرتکب گناهی میگردد.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

3 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
3
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx