تعبیر خواب غسل کردن

تعبیر خواب غسل کردن

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای باخبر شدن از تعبیر خواب غسل کردن همراه تعبیرک باشید.

در تعبیر خواب غسل کردن آمده است که، اگر به منظور پاک شدن و تطهیر باشد، خوب است. غسل کردن با آب گرم، به معنای کار خوب است. غسل در آب دریا، به معنی درستکاری میباشد.

تعبیر خواب به عنوان معنا دهی به رویاها می باشد. در صورت نیاز میتوانید از، تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر بیند که در آب رود یا در آب دریا غسل کرد، دلیل بر درستکاری و دیانت او باشد و غمش زایل شود.

اگر این خواب را بیمار بیند، دلیل است شفا یابد.

اگر وام دار بود بگذارد، اگر بنده ای بیند خلاصی یابد.

اگر بیند که به آب گرم غسل کرد. و بعد از آن دست و رو را شست، دلیل که دو نیکی بکند.

جابرمغربی گوید :

اگر در خواب بیند که خود را از جنابت بشست، دلیل است که کارش تمام شود.

(تعبیر خواب رابطه جنسی را نیز میتوانید همینجا بخوانید.)

ابراهیم کرمانی گوید :

دیدن غسل کردن، دلیل بر پاکی دین بود. هر زیاده و نقصان که در شستن جنابت بیند، دلیل بر پاکی دین او است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر در خواب ببینیم که درون آب بسیار غسل می کنیم، از غم و اندوه می رهیم. و از گرفتاری های دست و پاگیر، نجات می یابیم.

در آب رودخانه، استخر، یا دریا و دریاچه که درون آنها بتوانیم غوطه بخوریم و غسل کنیم، این خواب را اگر متهمی ببیند، از او رفع اتهام می شود. و اگر محکومی ببیند، از زندان خلاص می گردد. و اگر بیماری ببیند، از بیماری شفا می یابد. ولی در این میان سه شرط وجود دارد. نیت، حرارت آب و مقدار آن.

غسل کردن در صورتی است که؛ نیت خود شویی باشد برای نظافت.

همینطور آب باید سرد باشد. چون تعبیر آب گرم فرق می کند که در زیر می نویسیم.

مقدار آب اگر اندک باشد و نتوانیم در آن غوطه بخوریم، باز هم تعبیری دیگر پیدا می کند.

اگر در خواب ببینید که دیگری را می شویید، خدمتی در جهت او انجام می دهید. که موجب سکون و آرامش آن شخص می شود.

اگر آب اندک و قلیل یا تیره و کدر باشد؛ غم و گرفتاری است. همینطور اگر آب گرم باشد، غسل به ترتیبی که گفتیم دارای تعبیر فوق نمی شود.

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن غسل کردن از زحمت راحت باید.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx