تعبیر خواب غوره

تعبیر خواب غوره
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا میخواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب غوره به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب غوره بدین معناست که اگر در خواب ببینید که غوره دارید یا بر درخت است و آن درخت در تملک شماست
یا جایی قرار گرفته که آنجا به شما, تعلق دارد خواب شما می گوید کار مفیدی در دست اجرا دارید
که ناتمام است یا زمان انجام آن فرا نرسیده , یا توفیق اقدام و انجام نیافته اید.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

تعبیر خواب غوره بدین معناست که اگر در خواب ببینید که غوره می خورید
نشانه این است که ناراحت می شویدو این در صورتی است که ترشی غوره را بچشید و در خواب حس کنید.

اگر غوره را بخورید و ترش نباشد نشانه این است که از همان کار ناتمام که گفته شد سود
و منفعت می برید و بهره مند می گردید.
اگر غوره را با دانستن به ترش بودن به کسی بدهید  نشانه این است که او را ناراحت می کنید
و اگر  خواب ندانید ترش است یا آن را شیرین بیانگارید  نشانه  خوبی و نیکی است که در حق او می کنید.

ریختن غوره در غذا و وجود غوره در غذایی که می خورید هیچ تعبیر خاصی ندارد
ولی اگر ترش باشد تعبیر خاص ترشی و چاشنی ها را پیدا می کند که در جای خود گفتیم زیراریختن غوره در غذا نشانه خوبی دارد..(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب غذا را مشاهده کنید.)

آنلی بیتون میگوید:

تعبیر خواب غوره بدین معناست که اگر خواب بیند غوره خورد، دلیل که اندوهناک و غمگین شود.
اگر بیند غوره بفروخت و نخورد، دلیل است هیچ اندوه و ناراحتی به وی نرسد و زندگی شادی دارد و در آسایش و آرامش است.

اگر غوره را در خواب به گوشت پخته بیند، به این معنا است که هیچ اندوهی به وی نرسد و به تاویل بهتری است.

اگر در بیداری فصل غوره باشد و در خواب ببینی که غوره می‌خوری،
یـعـنـی با سختی و رنج مال و اموال و دارایی به دست می‌آوری،

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx