تعبیر خواب فاضلاب

تعبیر خواب فاضلاب
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب فاضلاب به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب فاضلاب یعنی به طور معمول به افکارمخرب، و خاطرات منفی رابطه‌ی گذشته و احساسات دردی که بعد از شکست عاشقی به وجود امده یا از دست دادن عزیز مرتبط است.

تعبیر خواب فاضلاب نشان می‌دهد که شما باید رها شوید و ایده‌ها و عقاید خود را پردازش کنید،

باید شرایطی مناسب پیدا کنید تا بدون تأثیرگذاری بر زندگی‌تان، افکار و احساست خود منفی را از خود دور کنید وبه آزادگی فکر برسید.

 

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر در خواب دیدید که آب تیره ای را که از فاضلاب بیرون می آید می خورید معنی خواب شما این است که شما برای به دست آوردن ثروت و آرامش تلاش فراوان میکنید و نتیجه مطلوبی را هم میگیرید.

اگر کسی ببیند که در چاه فاضلاب و توالت خانه خودبیفتد

بیانگر آن است که مال و ثروت خویش را هزینه کند و اگر ببیند که در آنجا بیفتاد یا درچاه فاضلاب افتاد، دلیل کند که مال و ثروت کسی را میگیرد.

آب چاه در خواب مال زن است. اگر کسی بیند که ازچاهی آب خورد،بدین معناست که مال و ثروت زنی را میخورد

اگر بیند کسی چاه میکَند،بدین معناست که زنی درویش میگیرد.

 

مطیعی تهرانی میگوید

اگر ببینید فاضلاب خانه‌ی همسایه به خانه شما نشت می‌دهدبدین معناست از نزدیکان خودسود و منفعت به شما می رسد

، ولی اگر این نشت و رخنه  کثیف بود یا بوی بد داشت و خرابی ایجاد کرد

نشانه این است که انها کاری را انجام میدهند که باعث ناراحتی و رنجور شدن شما می شود.

اگر لباستان به آب فاضلاب آلوده شده بود،نشانه این است که دیگران شما را مورد سرزنش و ملامت قرار می دهند.

اگر در خواب دیدید که بدنتان با فاضلاب کثیف شده است و شما در خواب حس بدی دارید

معنی خواب این است که شما دست به کاری می زنید که از انجام آن کار پشیمان میشوید.

اگر لباس های شما آلوده شود یعنی دیگران شما را سرزنش و ملامت می کنند.

به طور کلی دیدن فاضلاب در خواب زمانی معنی بدی می دهد که بوی بدی داشته باشد.

 

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را در کمترین زمان مشاهده کنید.

 

آنلی بیتون میگوید

اگر خواب ببینید آب فاضلاب گل آلود است،

علامت آن است که مدت زمان کوتای دچار نا امیدی می شود و میل به ادامه زندگی ندارید.

اگر در خواب دیدید که پایتان با فاضلاب خیس و کثیف شده است

معنی خواب شما این است که در حال حاضر هر خوشگذرانی که میکنید و لذتی که میبرید بعد ها ممکن است که به زیان شما باشد و به شما آسیب برساند.

اگر در خواب ببینید که لوله‌ی فاضلاب را تعمیرمی کنید،

بدین معناست که کاری مفید انجام می دهید که به حفظ حیثیت خودتان و دیگران تمام می شود و به طورکلی سود اینکار به همه می رسد.

اگر در خواب ببینید که کلنگ به دست دارید فاضلاب را خراب می کنید نشانه این است که برای دیگران مشکل و فریبکاری ایجاد می کنید.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx