تعبیر خواب فرشته

تعبیر خواب فرشته
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای اطلاع از تعبیر خواب فرشته همراه تعبیرک باشید.

تعبیر خواب فرشته در خواب نشانه آرامش، خوبی، پاکی و بالارفتن درجات روحانی میباشد. دیدن ملاقات با فرشته در خواب، نشانه ازدواج و تولد فرزند است.

تعبیر لبخند فرشته در خواب به معنای این است که؛ به عشق واقعی خود، خواهید رسید. تعبیر خواب فرشته به سمت آسمان پرواز میکند؛ این است تعبیرش که، خبرهای شگفت انگیزی به شما میرسد بزودی.

تعبیر خواب فرشته سیاه، نشانگری از بدبختی و غم و اندوه میباشد. تعبیر خواب فرشته شدن یعنی که؛ از لحاظ مادی و معنوی به درجه بالایی رسیده اید.

تأویل دیدن فرشتگان :

بدان که خلایق روحانی ونورانی اند، پس تأویل فرشته از دو وجه است.

 • یکی پادشاهی بود کامکار با دین ودیانت.
 • دومی کسی پرهیزکار لطیف و زاهد وخوش طبع و مطیع و فرمانبردار.

بدان که از جمله فرشتگان چهار فرشته اند. که نیکوتر و بهتر از همه فرشته هایند؛

 •  جبرئیل
 • دوم میکائیل
 • سوم اسرافیل
 • چهارم عزرائیل

خواب ها نماد و سمبل هستند نماد هایی که ناخودآگاه، بخشی از افکار و درون ما را نشان میدهد. تعبیر خواب معنای این نمادها را بیان میکند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن فرشتگان چهارگانه مقرب در خواب خوب است. اما بستگی به وضع و موقعیت ظاهری آن ها پیدا می کند.

اگر شاد و بشاش و متبسم باشند، خبر از شرف و عزت و بزرگی است. نوشته اند اگر بیماری ملائک مقرب را در خواب ببیند که بشاش و گشاده رو باشند، از بیماری شفا می یابد. وامدار، دین خود را می پردازد و ادا می کند. و محبوس از زندان، رهائی حاصل می نماید.

اگر این فرشتگان عبوس و گرفته و غمین باشند، تعبیر خلاف آن است که گفته شد.

نوشته اند که اگر بیننده خواب ببیند که؛ در عالم رویا با فرشتگان دعوا می کند به هیچ وجه خوب نیست.

دیدن فرشتگان در حالت غم زده و چهره گرفته در خواب خوب نیست. بخصوص دیدن میکائیل و عزرائیل. و نشان آن است که مرگ بیننده خواب نزدیک است.

اگر بیننده خواب ببیند که در خواب با فرشته ای پرواز می کند، بسیار خوب است. چون او به نیک نامی و رفاه و نعمت می رسد.

اگر بیننده خواب فرشته ای را در لباس زنانه ببیند یا زنی ناشناس و خوب روی را در خواب ببیند، و ذهنش بگوید که او فرشته است؛ به دروغ گوئی و نیرنگ دست می زند.

اگر ببینیم فرشته ای با ما هم غذا شده، به نعمت فراوان می رسیم.

روی هم رفته تعبیر خواب فرشته خوب است.

لوک اویتنهاو می گوید :
 • دیدن فرشته : دیافت یک خبر خوشحال کننده.
 • فرشته ای که پرواز میکند : بازخواست شدن
 • فرشته در حال آواز خواندن : مداوای یک بیماری
 • چندین فرشته : دویاهایتان تحقق خواهد یافت
 • یک فرشته بودن : افتخاربزرگی نصیب شما خواهد شد
 • دیدن آن برای یک زن متاهل : بزرگ شدن خانواده
 • با فرشتگان اقامت کردن : شانس در زندگی ، موفقیت در امور اداری ، یک زندگی خصوصی موفق
یوسف نبی علیه السلام گوید :

هرکه فرشته در خواب بیند، دلیل حج بود.

تعبیر خواب به مکه رفتن را نیز میتوانید در تعبیرک بخوانید.

دیدن فرشته ها در خواب، اگر به صورت پیر بیند، دلیل بر اشتغال وقت کند.

اگر به صورت حیوانات بیند، دلیل کند بر روزگار گذشته که اندر اوست.

اگر بر صورت کودکان بیند، دلیل بر وقت آینده کند.

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر بیند که با فرشته جنگ و نبرد کرد، دلیل که گناه کار و عاصی بود. و مستوجب عذاب حق تعالی بود.

اگر بیند که فرشته غمناک و متفکر بود، دلیل که رنج و محنت بدو رسد.

اگر بیند که فرشته وی را بشارت داد، دلیل که او را فرزند صالح و پسندیده آید.

اگر بیند که فرشته چیزی از او گرفت، دلیل مال و نعمت او کاهش یابد.

اگر بیند فرشته در موضعی ایستاده بود، و از ایشان همی ترسید، دلیل که در آن موضع جنگ و کارزار افتد.

اگر بیند فرشته ها در رکوع و سجودند، دلیل که احوال او مستقیم گردد.

اگر بیند که با فرشته ها می پرید، دلیل که؛ عجلش نزدیک آمده باشد. و از دنیا با توبه بیرون رود.

اگر بیند که فرشته ها به او سلام کردند، و با دیده احترام به او نگاه کردند، دلیل که حق تعالی او را بر دشمنان ظفر دهد. و عاقبت کارش محمود باشد.

اگر بیند که فرشته ها در مقامی فرود آمدند، دلیل که اهل آن دیار از غم ها فرج یابند. و دشمن را قهر کنند. زیرا که فرشته ها به یاری پیان بغمبر آمدند در زمین.

کرمانی گوید :

دیدن فرشته ها بشارت بود. او را از حق تعالی اگر بیند که، فرشته او را وصیت کرد. یا پند داد؛ دلیل که، از دنیا شهید رود.

اگر فرشته ها مقرب را در جایگاهی بیند دلیل که؛ اهل اسلام را با کافران جنگ و محاربه بود. و حق تعالی اهل اسلام را بر ایشان ظفر و نصرت دهد.

اگر بیند که خود فرشته شد، و با آن ها به آسمان رفت، دلیل که در دنیا زهد و ورع اختیار کند. و دست از این جهان بردارد. و راه آخرت در پیش گیرد.

اگر بیند که با آنها به آسمان رفت و از آنجا به زمین آمد دلیل که از دنیا بزودی مفارقت نماید و نامش در جهان به نیکی بماند.

جابر مغربی گوید :

اگر بیند که فرشته مقرب، در او شادمان به چشم خرم نگاه کرد، دلیل که عدل و داد بیند. و پس از بیماری تندرستی یابد. و از ترس و بیم ایمن گردد. و خیر فراوان بیند و با دشمن دین جنگ کند.

اگر خودش را بصورت فرشته بیند دلیل که اگر غمناک بود فرج یابد.

اگر بیند که فرشته او را چیزی عطا داد، دلیل کند که، وی را به قدر آن از بزرگی عطا یابد.

اگر بیند که گروه فرشته ها به استقبال او آمدند، دلیل که، دولت و اقبال دو جهانی یابد.

اگر بیند که جمله فرشته ها به دیدن او آمدند، دلیل که عجل او نزدیک بود.

اگر بیند که فرشته ها او را جامه سفید یا سبز دادند، دلیل که، کسی از خویشان او بمیرد یا وی را عجل فرا رسد.

اگر بیند که فرشته ها وی را جامه سیاه دادند، دلیل که کافر گردد.

اگر بیند که جامه زرد دادند دلیل که بیمار گردد و توبه کند

اگر بیند که فرشته ها او را جامع قرآن یا خطی نوشته دادند، دلیل که او را با کسی حکم و داوری افتد. و او بر حق بود و خصم را غلبه کند.

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر در خواب فرشته ها و ملایک را ببینید، علامت آن است که، پس از پریشانی و سردرگمی به وضعیت جدیدی دست خواهید یافت. و از سلامتی دوستان خود با خبر می شوید. و ثروت فامیلی، ناشناخته به شما خواهد رسید.

اگر فرشته ای در خواب به شما هشدار دهد، تعبیر آن این است که؛ احتمالا ثروتی در آستانه نابودی است یا عشقی، نزدیک به برباد رفتن.

این گونه خواب ها برای افراد پاک طینت، نشانه بخشایش است. و برای افراد نا پاک نشانه، ندامت از اعمال وتوبه است.

 

مقالات مرتبط

3.7 3 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

11 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
11
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx