تعبیر خواب فصل بهار

تعبیر خواب فصل بهار
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای اطلاع از تعبیر خواب فصل بهار همراه تعبیرک بمانید.

تعبیر خواب علمی رمزآلود است. و نشانه هایی که در خواب میبینیم گاهی مفهوم حقیقی دارند

باتوجه به اشعار و نوشته ها، بهار اشاره به آنچه که مرده و دوباره به زندگی باز میگردد را دارد.تعبیر خواب فصل بهار از تعادل یا بهبود زندگی بشارت میدهد.

در واقع، فصل بهار درخواب بیانگر امید، شروع تازه و تلاش خلاقانه میباشد.

با دانلود اپلیکیشن تعبیر خواب آنلاین ما را حمایت کنید. و از دسترسی آسان، و امکانات بیشتر بهره ببرید.

تعبیر خواب ابن سیرین

بهار در وقت بهار پادشاه است. اگر به خواب بیند که فصل بهار است و هوا نامعتدل، چنانکه از گرمی و سردی مردمان را مضرت و رنج رسید، دلیل که اهل آن دیار را زا پادشاه رنج و مضرت رسد.

اگر بیند هوا معتدل است. و چنان خرم گشته از گل و شکوفه، و مردم را هیچ رنج و مضرت نبود، دلیل که مردم آن دیار را از پادشاه خیر و منفعت رسد.

اگر بهار را به وقت خود به اعتدال بیند، دلیل جاه و عز و رفعت است. و مردم عامه را از پادشاه، قوت ونصرت است. و دلیل انصاف پادشاه است و تاویل فصل پاییز همین است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر در خواب احساس کنیم بهار است. ولی هوا گرم است، و دمای بسیار دارد یا چنان سرد است که در خواب می لرزیم خوب نیست. و گویای دگرگونی تند و حاد می باشد در زندگی بیننده خواب.

چنانچه بیمار باشید، و در خواب بهار را ببینید یا باغی را ببینید که پر گل و ریحان است، و احساس کنید که همه این خوبی ها به مناسبت بهار ایجاد شده نوید بهبود شماست. و بی تردید از بیماری شفا خواهید یافت.

بهار راسا در خواب دیدنی نیست. اما می توانید جلوه بهار ار در اشیا و گیاهان و آب و باد و خاک و کوهستان ببینید که این نیکو است و بشارت خوبی.

اگر جلوه بهار را مثلا در باغ ببینید و حس کنید بهار است. اما نقصی در آن باشد در راه تامین نیک بختی شما مانعی به وجود می آید.

روی هم رفته دیدن جلوه های بهاری نوید آینده است. و خوش بینی در برخورد با پیروزی هایی که بر مبنای حسن نیت حاصل می گردد.

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید فصل بهار در پیش رو است، نشانه آن است که دوستانی شاد و وظایفی دلپذیر خواهید داشت.

اگر خواب ببینید برای نقشه های خودتان زندگی دیگران را به خطر انداخته اید، نشانه آن است که می کوشید از راه های غیرقانونی و نادرست ثروتی گرد آورید.

 

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها
1
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx