تعبیر خواب فندق

تعبیر خواب فندق

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای خواندن تعبیر خواب فندق این مطلب را بخوانید.

فندق در خواب بسیار نیکو بیان شده است. همچنین تعبیر خواب فندق به سرگرمی، شادی و نشاط و بدست آوردن پول فراوان اشاره دارد.

چنانچه تعبیر مورد نظر شما در این مطلب یافت نشد، می توانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید.

تعبیر خوردن مغز فندق نشانه، سفر شما در تعطیلات کوتاه مدت خواهد بود.

تعبیر خواب ابن سیرین

دیدن مغز فندق، دلیل مال است.

اگر بیند که فندق بسیار داشت، دلیل است از بخیلی منفعت یابد.

داشتن فندق بسیار نشان آن است که؛ از بخیلی منفعت یابد.

او پوست فندق یعنی دشواری را بخیل دانسته و مغز فندق را مال که چون از پوست پاک شود؛ گویی از چنگ بخیل بیرون کشیده شده است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

فندق در خواب نعمتی است. حلال و بسیار نیکو که نصیب شما می شود.

اگر در خواب ببینید که فندق پوست می کنید و می خورید، نعمتی حاصل می کنید. که همان طور باید از زوائد بزدایید و بیالایید و بعد از آن بهره بگیرید.

پوست فندق دشواری اندکی است که؛ نعمتی را فرا گرفته. شکستن و زدودن پوست و بعد خوردن مغز فندق این معنا را می رساند که؛ برای تحصیل نعمتی که مورد توجه شماست لازم است. چیزهایی نامطلوب و خشن را از آن دور کنید.

به هر حال دیدن و خوردن فندق در خواب نیکو است.

مولف نفایس الفنون نیز در مورد فندق و گردو همین عقیده را دارد. که پوست کندن فندق نعمت را از چنگ بخیل بیرون کشیدن است.

آنلی بیتون می گوید :

دیدن فندق در خواب نشانه زندگی آرامش و توام با کار های پر خطر است که سود فراوانی خواهد داشت.

خوردن فندق در خواب، علامت آن است که معاشرت‌های نشاط آور خواهید داشت. و دوستانی حقیقی خواهید یافت.

اچ میلر می‌ گوید :

شكستن فندق در خواب، نشانه‏ انجام كارهاى زیاد است.

دیدن درخت فندق در خواب، علامت موفقیت در انجام كارها است.

یوسف نبی علیه السلام می گوید :

دیدن جوز و پسته و بادام و فندق و میوهای دیگر، با مرد سفید با گفتگوی بسیار و مناقشه در میان ایشان واقع شود.

دانیال نبی علیه السلام می گوید :

درخت فندوق مردی عرب و سخت دل، که به لهو و طرب خوش باشد و خیرش کمتر است. را بیان میکند.
تعبیر خواب درخت را بطور کلی در تعبیرک بخوانید.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx