تعبیر خواب قاضی

تعبیر خواب قاضی
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب قاضی این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب قاضی بدین معناست که اگر درخواب بیند قاضی بر وی حکم کرد، دلیل که در بیدای چنان بود.
اگر بیندقاضی به نظر شفقت در وی نگاه کرد، دلیل که منفعت وسود می یابد.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.
اگر به خشم نگاه کرد، نشانه این است که در زندگی اش اتفاقات بدی می افتد

تعبیر خواب قاضی بدین معناست که اگردرخواب قاضی را دید، دلیل که به منزله علما برسد. اگر قاضی مجهول  و ناشناخته بیند، دلیل که با حق تعالی بود.

اگرکسی در خواب ببیند که قاضی شده است و در قضاوتش عدالت و صلح را رعایت میکند،نشانه این است که اتفاقت خوب و خوشایندی برایش می افتد
اگر بازرگان باشد در تجارتش، حق دیگران را نمیخورد و اگر اهل بازار باشد، در وزن کردن اجناس، مردم را فریب و حیله نمیدهد.
اگر کسی در خواب ببیندکه قاضی معتمد یا عالمی شده است،
نشانه این است که درجه و مقامش بالا میرود و به موفقیت و سعادت می رسد
دیدن قاضی خوشرو در خواب، نشانه این است که در زندگی خبر های خوش و خرمی به او می رسد که حالش را خوب می کند
اگر بیماری در خواب ببیند که قاضی به نفع او حکم کرد نشانه این است که ، شفامییابد؛ اما اگر به ضرر او حکم کرد، از دنیا میرود و یا زیان می بیند

آنلی بیتون میگوید:

تعبیر خواب قاضی بدین معناست که  اگرخواب ببینید نزد قاضی می روید ، علامت آن است که اختلافات طی مراحل قانونی حل و فصل خواهد شد و به زندگی پر آرامش می رسید

اگرخواب ببینید نزد قاضی در دادگاه هستید و بحث و دادرسی پیرامون اختلافات به نفع شما حل و فصل می گردد
علامت آن است که خواستگاری شما توفیق آمیز خاتمه می یابد .

اگرخواب ببینید بحث و دادرسی پیرامون اختلافات در دادگاه به زیان شما
تمام می شود ، نشانه آن است که برای ادعای نادرست دیگران باید با تمام
توان از خود دفاع بکنید .(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب دادگاه را مشاهده کنید.)

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

6 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها