تعبیر خواب قسم خوردن

تعبیر خواب قسم خوردن
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب قسم خوردن به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب قسم خوردن  در خواب به مانند بیداری و به گفته این سیرین تعبیری بر درستی دارد
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.
به این صورت که اگر در خواب قسم راست داد نشانه اینا است که کار نیکی انجام خواهد داد
و دیگران را نیز به کار شایسته و نیکو دعوت می کند تا همه انسان ها مانند هم شوند،
یا امانت گزارد و یا خیرات کند و از آن چه ترسد ایمن گردد و در این صورت خدا محافظ انان خواهد بود.

اگر کسی در خواب ببیند که به صلیب، ستارگان، دریا و چیزهایی مانند این، سوگند و قسم میخورد، دلیلی است بر اینکه آن شخص، گمراهی و نفاق را دوست دارد
و اگر به خداوند قسم بخورد دلیل بر این است که بر راه حق  و درستی میرود و دنباله رو سنت پیامبرص است.

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر بیند قسم خورد، دلیل که در وام غرق گردد و در غم و زیان افتد و اتفاقات بدی برایش می افتد و گرفتار می شود.

اگر بیند که قسم به دورغ خورد و دروغ گفت، دلیل که حق تعالی یعنی خداوند  با او خشمگین بود
و از نعمت و خیر دو جهانی بی بهره ماند،و خداوند نعمت هایش را برای او نمی فرستد
مگر توبه کند و به خدای تعالی بازگردد تا رسته گردد.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب دروغ گفتن را مشاهده کنید.)

آنلی بیتون میگوید:

اگر خواب ببینید برای کسی سوگند و قسم یاد می کنید ،
علامت آن است که به وفاداری نامزد خود تردید  وشک پیدا خواهید کرد.

اگر خواب ببینید در برابر اعضای خانواده خود سوگند یاد می کنید و در کاری قسم می خورید ،
نشانه آن است که به زودی در اثر ناسازگاری  و اختلافاتی شما با دیگر افراد خانواده اختلاف و جر و بحث در محیط بوجود می آید.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx