تعبیر خواب قفل

تعبیر خواب قفل

فهرست مطالب

برای مطلع شدن از تعبیر خواب قفل این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب به عنوان معنا دهی به رویا هاست. میتوانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید.

تعبیر خواب قفل، دلالت بر اعتماد دارد. همچنین دیدن آن در خواب نشانه معما یا وضعیت عجیبی است که باعث ناتوانی در زندگی شده.

دیدن قفل و کلید در خواب نشانگر باز شدن گره های زندگی میباشد. دیدن قفل شکسته در خواب میتواند نشانه ای از عدم امنیت اجتماعی باشد. دیدن قفل کوچک در خواب نشان دهنده در اولویت گذاشتن مسائل بی اهمیت است.

تعبیر خواب قفل شکستن، بیانگر رهایی از سختی ها و بدبختی است.

تعبیر خواب به شما کمک میکند تا خواب های خود را در کمترین زمان ممکن تعبیر کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر درخواب بیند که قفل بگشاد، دلیل است که کارها به وی گشاده گردد. و ممکن است که حج کند.

اگر بیند که قفل را نتوانست گشود، دلیل است کارش به تانی برآید.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن قفل به خواب بر پنج وجه است.

اول : ساختن کار ( انجام یافتن کار )

دوم : حجت ( سلامتی )

سوم : منفعت

چهارم : زن

پنجم : اعتماد کردن به مصلحتی که به وی پیوندد ( اعتماد به شخصی درستکار )

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

در خواب های ما قفل نشان اعتماد است.

اگر در خواب ببینید که در خانه ای را قفل می کنید که صاحب آن را نمی شناسید به کسی اعتماد می کنید که برای شما شناخته شده و آشنا نیست.

اگر در خواب دیدید که در خانه ای را قفل می کنید که صاحبش را می شناسید به آشنائی که صاحب آن خانه است اعتماد می کنید یا به یک نفر در شرایط او.

اگر دیدید که جامه دانی دارید که آن قدر پر است که قادر نیستید در آن را قفل کنید مسائلی است که نمی توانید به کسی بگوئید و آدم مورد اعتمادی در اطراف خود نمی یابید.

اگر در خواب دیدید که قفلی را به زحمت باز می کنید در کاری با رنج و تلاش زیاد توفیق حاصل می کنید.

اگر دیدید که قفلی دارید که نمی دانید کلیدش را کجا گذاشته اید خوب نیست چون با مشکلی روبه رو می شوید.

اگر دیدید که در خانه خودتان قفل است و شما کلید ندارید تا آن را بگشائید به همسرتان به طور درست اعتماد دارید.

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن قفل در خواب، علامت سردرگمی است.

اگر خواب ببینید قفلی با کلید باز میشود، علامت آن است که میتوانید کسی را بشناسید که در صدد آسیب رساندن به شماست.

اگر خواب ببینید قفلی با کلید باز نمی شود، یعنی در امور عاطفی مورد ریشخند دیگران قرار خواهید گرفت. و سفرهای دریایی پرخطر، سودی برای شما به دنبال نخواهد داشت.

اگر خواب ببینید مردی به گردن و بازوی نامزد خود قفل می زند، علامت آن است که شما به نامزد خود مظنون هستید، اما در آینده ای نزدیک تردید شما نسبت به او بر طرف خواهد شد.

 

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx