تعبیر خواب قلب شکسته

تعبیر خواب قلب شکسته
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم در مورد تعبیر خواب قلب شکسته اطلاعاتی را به شما گزارش دهیمتعبیر خواب قلب شکست هر که در خواب ببیند که دلش تمایل به جمع کردن مال دارد، و دل شکسته است ثروتمند می شود و اگر طالب علم باشد، در بیداری عالم می شود.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید

اگر کسی بببند از قلب او خون بیرون زد، و شکسته است  از کار ناروا توبه می کند
و اگر دید بر قلبش ضربه وارد شد، از غم رها می شود.

اگر دید از قلبش گوهر بیرون آمد، و قلبش شکست ترک نماز می کند و دل به دنیا می بندد.و نشانه این است که خبر های بسیار بدی به او می رسد

آنلی بیتون میگوید

اگر کسی در خواب، قلب شکسته خود  را غمگین دید، از گناه باز می گردد و توبه می کند.

اگر قلب خود را درطرف راست سینه ببیند، و قلب او بشکند بیمار خواهد شد. و بیماری میکیرد.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب بیماری را مشاهده کنید.)
اگر کسی قلب خود را با دستهایش در میان گرفته باشد، و قلبش شکسته بود نشانه این است که  گشایش در کارها و خیر و برکت نصیبش می شود.

 قلب شکسته  دیدن به خواب، مالی است که به او رسیده، یا خواهد رسید.

اگر ببیند قلب بیرون تن او بود، دلیل است بر سلامت او. و نشانه این است که خبر های خوشی در راه است

اگر ببیند قلب او تنگ شد، و قلب او شکسته و دلخور است دلیل که کارهای وی تنگ و دشوار شود. ا

گر دل را شادمان ببیند، دلیل که کارها بر وی گشاده گردد.

اگر دل  و قلب خود را فروبسته ببیند، و قلب خود را شکسته ببینید
از گناه توبه باید کند. اگر قلب را بر سمت راست نهاده ببیند،
دلیل که سخت بیمار شود. اگر قلب را به هر دو دست گرفته ببیند، دلیل که کارها بر وی برآید.

تعبیر خواب امام جعفر صادققلب به خواب دیدن به ده وجه است ریاست فرزند،شجاعت،جوانمردی،حرص و آز،دین،قوت،شهوت،نهان داشتن احوال خویش.

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر ببیند که قلبش درد می کرد،  و قلبش شکسته است دلیل که مالش زیاده شود.

اگر بیند از قلب او خون بیرون آمد، دلیل که از کار ناکردنی توبه کند و به حق تعالی بازگردد.

اگر ببیند از دل او صفرا بیرون آمد، دلیل که بیمار شود. اگر ببیند بر دل وی خستگی رسید، دلیل که بی غم شود.
اگر ببیند از دل او گوهر بیرون آمد و آن گوهر از دهان بیرون افکند، دلیل که کافر شود. و بی دین می شود
اگر ببیند که آن گوهر از زمین برداشت و فرو خورد، و قلب شکسته خود را دید  دلیل که باز مسلمان شود. اگر ببیند گوهر از دل بیرون آورد، دلیل که ترک نماز بگوید.

جابر مغربی می گوید:

اگر ببیند دل او پاره پاره شد، و قلبش ترک خورد  دلیل که دل را به هوس محال و شغلهای ناکردنی مشغول کند.
اگر ببیند دل او روشن و منور است، دلیل بر صلاح دین او کند. اگر ببیند دلش تاریک و تیره است، تاویلش به خلاف این است.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

5 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
5
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx