تعبیر خواب قلم

تعبیر خواب قلم

فهرست مطالب

برای اطلاع از تعبیر خواب قلم همراه با تعبیرک باشید.

در گذشته ها، قلم ها را از نی میساختند یا از پر پرندگان به عنوان وسیله ای برای نوشتار استفاده میکردند.

نی و پر در خواب خوب هستند، بنابراین قلم نیز خوب است.

تعبیر خواب قلم، بر توانایی و مهارت دلالت نیز دارد.

دادن قلم به دیگران در خواب کمک کردن است. گرفتن قلم از دیگران در خواب دریافت خبر خوش و بشارت میباشد.

تعبیر خواب قلم گم کردن، از دست دادن فرصت و توانایی کاری است.

تعبیر خواب قلم دزدیدن نشانگر، دروغ و خیانت میباشد.

تعبیر خواب به شما کمک می کند تا خواب های خود را در کمترین زمان ممکن تعبیر کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر بیند قلمی فرا گرفت یا کسی بدو داد، دلیل است که علم حاصل کند و کارش راست شود و مرادش برآید.

اگر بیند به قلم چیزی می نوشت، دلیل سخن خیر و صلاح بود.

اگر بیند بدو قلم چیزی می نوشت، اگر وی را غائبی به سفر بود، دلیل که به زودی از سفز بازآید.

دیدن قلم به خواب به تاویل امر حق است .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر به خواب در دست خود قلم نو دید اگر ازاهل علم بود، دلیل که خدای تعالی، او را علم ارزانی کند.

اگر از اهل علم نبود، دلیل که با علما و صلحا صحبت دارد.

اگر بیند با قلم چیزی می نوشت و نوشته را می خواند، دلیل مرگ او است.

اگر آن چه می نوشت موافق کتابه و سنت بود، دلیل که جاه یابد.

اگر بیند قلم در دست او بشکست، اگر عالم بود حرمتش بکاهد و کارش بی رونق شود.

اگر بیند به قلم شکسته می نوشت، تاویل آن به گوهر و صورت و طبع و قوت او است.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

تاویل قلم بر هفت وجه است.

اول : حکمت

دوم : فرمان

سوم : علم

چهارم : فرهنگ

پنجم : درست شدن امور .

ششم : به مراد و کام خود رسیدن .

هفتم : ادب

هشتم : امر حق تعالی

نهم : فرشته

دهم : توانگری

یازدهم : حقیقت کردار

دوازدهم : فرزند

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن قلم در خواب نیکو است. به خصوص آن که در قرآن از آن به تجلیل نام برده شده و خداوند به آن سوگند یاد کرده است.
(ـ ن و القلم و ما یسطرون ـ و ـ علم بالقلم و علم الانسان مالم یعلم.)

چنانچه در خواب ببینید که قلم خوبی در دست دارید که به راحتی می نویسد با تدبیر و عقل کارهای بزرگ انجام می دهید و پیشرفت های معنوی حاصل می کنید.

اگر قلم خوبی در دست داشته باشید که بر خلاف ظاهرش خوب ننویسد در کاری بزرگ در می مانید و احساس ضعف می کنید.

گرفتن قلم از دیگران بشارت است. و دادن قلم نیز کمک معنوی است که از جانب دهنده به گیرنده قلم داده می شود.

اگر در خواب ببینید که قلمی داشته اید و آن را گم کرده اید توانایی کاری را از دست می دهید و چنانچه ببینید قلم های زیادی دارید آن چنان قدرت می یابید که میتوانید به دیگران کمک کنید.

روی هم رفته دیدن قلم خوب است.

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن قلم در خواب، علامت آن است که با ماجراجویی کردن به سمت گرفتاریهای شدید کشانده می شوید.

اگر خواب ببینید هر چه می کنید نمی توانید با قلم چیزی بنویسید، نشانه آن است که متهم به زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی خواهید شد.

4 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx