تعبیر خواب قورباغه

تعبیر خواب قورباغه
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا میخواهیم مطالبی را درمورد تعبیر خواب قورباغه به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب بیانگر ظرفیت تغییر یا پیش بینی نشده است.

قورباغه در خواب نمادی از تحول و تعقیر قلبی و ذهنی برای خواب بیننده است. شما روحی پاک و منزه در دنیای زشتی ها دارید.

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر کسی در خواب ببیند وزغ دارد با مردی زاهد هم صحبت و دوست  می شود. اگر در خواب قورباغه ای ببینید با انسانی نادرست و حیله گر مواجه خواهید شد. کلا قورباغه در رویاهای ما آدمی است سخن چین بدگو و غیبت کننده که بسیار حرف می زند .

اگر در خواب ببینید جائی قورباغه های بسیار هست در جمعی مردم  بدسیرت وارد می شوید که این مکان برای شما جای امنی نیست و ممکن است که به شما آسیب برسد.

اگر ببینید  قورباغه ای در اتاق یا خانه شماست مهمانی به شما وارد می شود که از آمدنش به خانه تان خوشحال نمی شوید. و رنج می برید.

اگر قورباغه را در جوی آب یا مجاری قنوات و آبگیرها یا در حوض و استخر ببینید آنقدرها بد نیست که در محلی غیر مالوف مشاهده کنید.ا

گر قورباغه را در کمد لباس یا میان لباس هایتان ببینید اصلا خوب نیست و بیانگر این است که اتفاق ناخوشایندی برایتان می افتد.

آنلی بیتون میگوید

خوردن قورباغه در خواب، نشانه آن است که از صحبت و مشورت کردن با دیگران چیزی به شما نمی رسد و خوشی ها زود گذرند.

مطیعی تهرانی میگوید

اگر در خواب ببینید که قورباغه ای در بستر و رختخواب شماست یا مثلاً زیر تختخواب شما رفته و قایم شده اگر که شما ازدواج نکرده باشید به زودی زن یا همسری بد نصیبتان می شود.

و اگر زن دارید با همسرتان دچار مشکل می شوید تا آنجا که فحاشی می‌کنید. این تعبیر برای زن و مرد یکسان است.

اگر قورباغه را بر درخت، مخصوصاً روی شاخه‌های درخت ببینید شما را فریب می‌دهندو شما را بازیچه میکنند.

اگر در شلوارتان باشد زن و همسرتان شما را ناراحت و اندوهگین می کند.

تعبیر خواب قورباغه را در تعبیرک مشاهده کنید.

اگر در خواب ببینید که قورباغه ای را می کشید. بدین معناست که به هدفتان نمی رسید و شما دیگران را مقصر کارهای خود می دانید.

اگر در خواب قورباغه را بگیرید نشان دهنده این است که شما نسبت به جسمتان و سلامتیتان بی اهمیت هستید.

اگر در خواب قورباغه سبز ببینید نشانه غم و اندوه است.

اگر در خواب قورباغه مرده ای راببینید نشانه این است که شما از اطرافیانتان نا امید می شوید و سعی میکنید که از آن ها دوری کنید.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

2 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
2
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx