تعبیر خواب قیامت

تعبیر خواب قیامت

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب قیامت این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب قیامت بدین معناست که اگر بیند که قیامت برخاست، دلیل بودکه اگر مظلوم است بر ظالمان دست یابد.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.
اگر در غم و رنج و محنت است  نشانه این است که فرج یابد،
اگر علامتی از قیامت پیدا کرد، چنانکه آفتاب از مغرب برآمد یا یاجوج و ماجوج پدید آمد،باید توبه کند و به حق تعالی باز گردد،تا رضای او جوید.
اگر بیند شمارگاه رایا او را بدانجا بردند، نشان غفلت بود.اگر بیند که با وی شمار می کرد، دلیل است او را زیان و ضرری رسد.
تعبیر خواب قیامت بدین معناست که اگر بیند که کردارهای او را  در قیامت بسنجیدند و نیکی او بیشتر آمد، دلیل کندکه سرانجام کار او نیکو  و خوب بودو درستکاری یابد.
اگر بیند که بدی او بیشتر در قیامت می گفتند، دلیل معصیت است و جایش دوزخ بود.
اگر بیند که در قیامت نامه اعمال به دست راست داشت، دلیل که به راه راست بود.
اگر بیند که نامه کردار او را بدو دادند و گفتند برخوان، اگر اهل صلاح و درستکاری بود،
دلیل است که کارش نیکو شود.اگر از اهل فساد است، دلیل که کارش به مخاطره بود.
اگر خود را بر  روی پل صراط بیند، دلیل است بر راه راست و اگر بر صراط نتوانست گذشتن،
دلیل که بر راه خطا است،توبه باید کردن تا حق تعالی از او خشنود شود.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب پل صراط را مشاهده کنید.)

آنلی بیتون میگوید:

تعبیر خواب قیامت بدین معناست که اگر خواب ببینید در انتظار روز رستاخیز  قیامت هستید ،
علامت آن است که دوستان با فریب و نیرنگ از عواطفو احساسات شما برای غارت ثروتی که در دست دارید ،
سوء استفاده می کنند و شما را فریب می دهند.اگر دختری چنین خوابی ببیند ،نشانه آن است که باید
نسبت به توجه مردان ثروتمندو صاحب مقام بی اعتنا باشدو عشق مرد صادق و درستکاری که در نزدیکی اوست بپذیرد.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx