تعبیر خواب قیچی

تعبیر خواب قیچی
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب قیچی این مطلب را بخوانید.

دیدن قیچی در خواب به اظهار نظرهای تند، بدبینی، زبان نیش دار، خشم، خودخواهی، استقلال و جدایی اشاره می ‌کند.

تعبیر خواب قیچی همیشه، نشانگر کاهش چیزی در زندگی شما میباشد. دیدن دوتا قیچی در خواب بیانگر این است که؛ تمرکز شما روی چندین موضوع مختلف است.

تعبیر خواب ابن سیرین

تعبیر خواب قیچی، شخصی است. که چیزها را قسمت می ‌کند.

اگر ببینی ریش خود را با قیچی اصلاح می‌کنی، یعنی به کار سرپرستی و ریاست خودت بر خانه رسیدگی خواهی کرد.

اگر ببینی ناخن خود را با قیچی گرفته‌ای، یـعـنـی دین و ایمان و دیانت تو بهتر و قویتر می ‌شود.

 

*تعبیر خواب به عنوان معنا دهی به رویاها می باشد. در صورت نیاز میتوانید از، تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید.*

 

تعبیر خواب امام جعفر صادق

قیچی در خواب بر سه وجه است.

  • مردی تقسیم کننده.
  • مردی اصیل و نجیب.
  • دوستی موافق و سازگار.
آنلی بیتون می گوید :

دیدن قیچی در خواب، نشانه بداقبالی است. زنان به همسران خود حسادت می‌ورزند. و با آنان صادق نخواهند بود، عشاق از یکدیگر جدا می ‌شوند، و بیهودگی بر افق افکار نقش می ‌بندد.

دیدن قیچی شکسته در خواب، نشانه روبرو شدن با مشاجرات و اختلافات است. و همچنین جدایی از نزدیکان.

گم کردن قیچی در خواب، علامت آن است که از کارهای نامساعد دوری خواهید کرد.

اگر خواب ببینید قیچی خود را تیز می‌کنید، نشانه آن است که می‌کوشید کاری برخلاف احساسات خود انجام بدهید.

جابر مغربی گوید :

تعبیر قیچی این است که؛ اگر اسب داری، اسب دیگری می‌خری و اگر مِلک داشته باشی، ملک دیگری خواهی خرید.

اگر در خواب ببینی ریش خود را با قیچی اصلاح می‌کنی، یـعـنـی به کار سرپرستی و ریاست خودت بر خانه رسیدگی خواهی کرد.

اگر ببینی موها یا لباس خودت را با قیچی بریده ‌ای، تعبیرش خوب است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

قیچی در خواب، نماینده یک نفر نیست. بلکه معرف دو نفر است. مثل زن و شوهر یا خواهر و برادری فتنه انگیز و تفرقه انداز. و موجب نفاق و جدایی.

قیچی را اگر در خواب در دست داشته باشید، یا اگر در دست دیگری ببینید، تعبیری متفاوت دارد. ولی به هر حال بیننده خواب یا عامل است یا معلول.

قیچی تفتین و فتنه انگیزی و ایجاد تفرقه است. و چنانچه در دست دیگری باشد، خواب شما خبر می‌ دهد که؛ در مورد شما دو نفر متفقا فتنه می ‌کنند.

اگر در دست شما باشد، این شما هستید که به کمک دیگری فتنه می‌کنید. و نفاق به وجود می ‌آورید.

اگر زنی در خواب ببیند که موهایش را قیچی کرده ‌اند یا در عالم خواب این ادراک برای او باشد که، موهایش قیچی شده. و یا ببیند که قیچی را با موهایش آشنا کرده‌اند، خوب نیست. زیرا آن زن بد نام می ‌شود. و مورد اتهام و افترا قرار می‌گیرد. این تعبیر فقط برای قیچی شدن است. نه کوتاه شدن!

تعبیر خواب مو را میتوانید همینجا مطالعه کنید.

لوک اویتنهاو می گوید :
  • قیچی: سود
  • بریدن با قیچی: شما باکی از فقر ندارید.
  • تیز کردن قیچی: دعوا

 

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها