تعبیر خواب لال شدن

تعبیر خواب لال شدن
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب لال شدن به شما گزارش دهیم.تعبیر خواب لال شدن در خواب به معنای ضعف و ناتوانی و ناقص شدن دین و  ایمان است.  و همچنین  نشانه سست شدن در دینداری است.
در سایت ما می توانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

تعبیر خواب لال شدن عبارتند از:

اول: تنگدستی و فقر

دوم: بدی حال و روز

سوم: غم و اندوه و ناراحتی

چهارم: خسارت و مضیقه در معاش و معیشت

پنجم: مصیبت و مشکل

ششم: کاهش و ضرر و زیان مال و اموال

هفتم: ضعف در دینداری

لوک اویتنهاو میگوید:

اگر در خواب ببینید که لال شده اید نشانه آن است که نباید به دیگران اعتماد کنید
دیدن آدمهای لال  در خواب نشانه ان است که شما از یک راز آگاهی  و مطلع خواهید یافت.

آنلی بیتون میگوید:

اگر خواب ببینید لال هستید ، علامت آن است که نمی توانید با چرب زبانی دیگران را به آنچه می خواهید ، ترغیب کنید وبه سمت خودتان بکشید
اگر فرد لالی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که دوستانی بی وفا  و نادان خواهد یافت که به او ضرر می رسانند.

ابراهیم کرمانی میگوید:

اگر ببینی خودت زبانت را بریدی تا نتوانی حرف بزنی نشانه این است که از زدن حرف‌های باطل توبه کرده و دوری می کنید. و کم حرف می‌شوی.

در سرزمین رویا ها آمده :

اگر در خواب ببینید که افراد خانواده  شما لال هستند و نمی توانند حرف بزنند نشانه آن است که یک نوزاد با نقص عضو بدنیا می آید.

اگر در خواب ببینید که اشخاص دیگر لال هستند و نمیتوانند صحبت کنند نشانه آن است که نباید نقشه هایتان را برای دیگران باز گو کنید.

جابر مغربی میگوید:

تعبیر خواب دیدن لال شدن در رؤیا به معنای فساد و تباهی در دین است.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx