تعبیر خواب لباده

تعبیر خواب لباده
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب لباده این مطلب را دنبال کنیدتعبیر خواب لباده درخواب ، دلیل بر نیکوئی دین  و ایمان است . خاصه اگر بیند لباده سمور یا سنجاب داشت ، دلیل که مردی را پناه دهد و به او کمک می کند

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید

جابرمغربی گوید :

اگر دید لباده سبز داشت ، دلیل که از مردی دیندار منفعت  و سود و خبر و خوش یابد .

اگر لباده سفید بیند ، دلیل که از مردی مصلح و درستکار منفعت وسود بیند .

اگر در خواب لباده را تن زنی ببینید نشانه رسیدن خبر های بد و ناگوار است و نشانه این است که اتفاقات بدی برایتان می افتد که خطرناک است و دلهره برای شما ایجاد می کند.

اگر لباده به رنگ قرمز بیند نشانه این است که از مردی معاشر منفعت یابد .( در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب رنگ قرمز را مشاهده کنید)

آنلی بیون میگوید

تعبیر خواب لباده بدین معناست که اگر زرد بود ، دلیل بیماری بود و کبود مصیبت است .

اگر سیاه بیند و در بیداری آن پوشیده باشد ، دلیل مضرت است و نشانه این است که اتفاقات بسیار بد و ناگواری برایتان می افتد که ناراحت کننده است.

اگر در خواب لباده سفید ببینید نشانه این است که خبر های خوبی به شما می رسد که خوشحال کننده است و همچنین شما به موفقیت می رسید و پیشرفت می کنید

تعبیر خواب لباده بدین معناس که اگر در خواب لباده بر تن کودکی ببینید نشانه این است که خبر های خوشی به شما می رسد و همچنین از طرف فردی به شما سود و منفعت می رسد و شما نیز از چیزی بهره مند می شوید.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن لباده ، دلیل بر نیکوئی است و کرباسین و پشمین بر چهاروجه است .

اول : زن

دوم : امانت داری .

سوم : صلاح کارها ( درستی کارها ) .

چهارم : منفعت و سود

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها