تعبیر خواب لباس

تعبیر خواب لباس
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب لباس این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب لباس در خواب نشانه شخصیت شما و مربوط به وضعیت و شرایط زندگی شماست.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

خواب لباس نشانه کسب و کار مرد است . دیدن لباس خوب در خواب نشانه آنست که کسب و کار او خوب میشود و در کارش پیشرفت می کند.

خواب لباسی که از پوست چهارپایان است ، نشانه خیر و منفعت و خوشی در زندگی است.

آنلی بیتون میگوید:

تعبیر خواب لباس بدین معناست که  اگر در خواب لباسی کهنه و مندرس یا تمیز و مرتب ببینید ، علامت آن است که در تعهدات و گفته های خود با شکست , مواجه خواهید شد

اگر لباس گرانبهای و قدیمی در خواب ببینید ، علامت آن است که اقبال به شما رو می کند هر چند که با ایده های نو مخالفید .

اگر در خواب لباسی قدیمی را بپسندید ، نشانه آن است که از زمان خود سریعتر پیش می روید و در این راه, با حوادثی و مشکلاتی نو و عشقی دیگر آشنا خواهید شد و در اثر این برخوردها شخصیت شما بکلی دگرگون خواهد شد

اگر خواب ببینید لباسهای فراوانی دارید ، نشانه آن است که برای گذراندن زندگی محتاج خواهید شد .

اگر فرد جوانی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که در آینده با امیدها و ناامیدیهای فراوان مواجه خواهد شد . و زندگی سختی در پیش دارد.

اگر در خواب ببینید که فردی عروس می شود و لباس عروس می خرد نشانه این است که خوشبخت و عاقبت بخیر می شود.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب لباس عروس را مشاهده کنید.)

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر در خواب دید لباس تابستان به زمستان پوشیده بود، دلیل که به قدر لباس مال و ثروت و دارایی اش زیاده شود.

اگر دید لباس زمستان, به تابستان پوشیده بود،نشانه ان است که در زندگی از چیزی می ترسد.

اگر زنی در خواب دید که لباس مردان پوشیده بود، دلیل منفعت سود بود

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها