تعبیر خواب لب

تعبیر خواب لب
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب لب این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب لب در خواب، نشانه کمک  و یاری رساندن به مردم است.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.
اگر کسی در خواب ببیند که لبهایش بریده شدهاند، علامت این است که او پشت سر دیگران یا در حضور آنان، اما با اشاره و کنایه عیوب آنها را میگوید.

اگر کسی در خواب ببینید که به لب هایش رژ لب می زند نشانه این است که شما در برخی موارد صادق و راستگو نیستید زیرا دیدن رژلب در خواب خوب نیست.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب رژ لب را مشاهده کنید.)

ابراهیم کرمانی میگوید:

اگر در خواب بیند لبهای او درد می کرد، به معنای آن است غمگین  و افسرده می شود.

اگر خواب بیند که لبهای او برهم چسبیده بود, چنانکه باز نتوانست کرد، دلیل که کارش بسته می شود.

اگر زنی بیند خالی سیاه بر لب داشت، دلیل عز و جاه  و مقام است.

اگر این خواب را مردی بیند، دلیل است مال و ثروتش زیاده می شود.

اگر بیند لبهای او سرخ بود، دلیل است سخن روا  می شود.

اگر بیند لبهایش سبز است یا سفید، دلیل که از دوستان بد رفتاری می بینند

اگر لب خود را ضعیف بیند، به معنای این است که عاجز و ناتوان می شود.

مطیعی تهرانی میگوید:

تعبیر خوب لب بدین معناست که اگر در خواب ببینید لب های شما کوچک و ضعیف و باریک شده هم رغبت و تمایل و حاجت و نیاز در شما نقصان, می یابد و هم قدرت و توانائی .

برخی لب را نشانه شهوت و هوس دانسته اند اما نه فقط شهوت جنسی بل که به معنای رغبت و نیاز و حاجت شدید در مورد چیز های مختلف گرفته اند

لذا کلفتی لب آن شدت شهوت را نشان می دهد و نازکی آن نقصان را در آن.

اگر در خواب ببنید, لب هایتان گشاد  و دهانتان بزرگ شده نشانه این است که حالت سیری ناپذیری در شما به وجود می آید،ک از مال دنیا و پول سیر نمی شوید.

چنان چه ببینید لب ها و  دهانتان کوچک و تنگ باشد نشان بی نیازی است و استغنای طبع.

اگر کسی در خواب ببیند, لب هایش را بریده اند  نشانه ایسن است که به زودی زنش را طلاق می دهد و از او جدا می شود.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها
1
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx