تعبیر خواب لحاف

تعبیر خواب لحاف

فهرست مطالب

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد لحاف به شما گزارش دهیم.تعبیر خواب لحاف درخواب، دليل زن است. اگر بيند لحاف نو بخريد، دليل كه كنيزكي دوشيزه بخرد يا زن میگیرد و تشکیل خانواده می دهد.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

اگر بيند كه لحاف او چركين  و کثیف بود دليل است که همسر او زن درستی نیست.

جابرمغربي میگوید

اگر ديد لحافي سبز داشت، دليل است زني ديندار و مهربان بخواهد.

اگر سفيد بود  نشانه آن است که آن زن توانگر و پارسا است

اگر سرخ بيند زن او مطرب دوست است.

اگر ملوّن بيند،  نشانه این است که زن او فرينبده  و حیله گر است.

اگر سياه بيند زن او عالمه است و زرد نشانه زن بيمار گونه بود و همچنین نشانه بیماری است.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب بیماری را مشاهده کنید.)

تعبیر خواب امام جعفر صادق

تعبیر خواب ديدن لحاف درخواب بر سه وجه است.
اول: زن عالمه
دوم: كنيزك دوشيزه
سوم: عزو جاه و مقام

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

معبران کهن نوشته اند لحاف زن است. لحاف در موقع خواب و استراحت به ما آرامش مي بخشد و زير آن احساس امنيت و راحتي مي کنيم

آن ها اين آرامش را با آرامشي که زن به مرد مي دهد مقايسه و تشبيه کرده اند.

همين طور لحاف براي زن نيز شوهر است زيرا او را در بر مي گيرد و به او امنيت و فراغت خيال مي بخشد.

لحاف نشان دهنده رابطه اي است که بيننده خواب با جفت خويش دارد.

اگر ببينيد لحاف کهنه اي داريد نشانه این است که زني بد و نفرت انگیز نصيب شما مي شود و چنان چه زن داريد روابط شما با همسرتان خراب مي شود

تعبیر خواب لحاف بدین معناست که  اگر در خواب ببينيد لحافي از اطلس و ديبا داريد رابطه شما با همسرتان در حد عالي بهبود مي يابد و خوب مي شود و زندگیتان سر و سامان می یابد.

اگدر خواب ببينيد لحافتان کثيف است نشانه این ایت که  همسرتان بيمار مي شود و اگر لحاف سوراخ و پاره باشد که غير قابل استفاده به نظر برسد نشانه این این که از همسر خود جدا مي شويد.

اگر مردي در خواب ببيند لحاف پاره و کهنه و فرسوده خود را دور افکنده و لحاف نوئي خريده نشانه این است که از زن خود جدا مي شود و همسر ديگري اختيار مي کند.

همين تعبير هست براي زن که نشان مي دهد از شوهر جدا مي شود و به همسري ديگري در مي آيد.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx