تعبیر خواب لنگیدن

تعبیر خواب لنگیدن
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شده از تعبیر خواب لنگیدن این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب لنگیدن بدین معناست که اگر بيند لنگ شده بود. دليل است پيش خويشان خوار شود.و ارزش او تمام شود

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

ابراهيم كرماني گويد:

تعبیر خواب لنگیدن بدین معناست که اگر خود را در خواب لنگ بيند، دليل است كه مقصودش برنيايد.

اگر بيند كه لنگ بود و به عصا مي رفت و بدون عصا نمیتوانست راه برود، دليل است كه از كسي ياري خواهد و مرادش برآيد. و ب تمام آرزو های خود برسد و در زندگی پیشرفت کند. و به موفقیت برسد.
جابرمغربي گويد:
اگر بيند كه به هر دو پا لنگ شده، دليل است كه اعتقاد كدخدائي به كسي كرده بود.

اگر لنگ درخواب بيند كه لنگ بود و پاي درست شد دليل كه مقصودش و مرادش حاصل شود.   ر زنذگی ب موفقیت برسد

اگر در خواب ببینبد ک فردی لنگ لنگان راه می رود و به عصا هم نیازی ندارد نشانه این است ک در زندگی بیداری فردی وارد زندگی او می شود و زندگی او را عوض می کند. (در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب عصا را مشاهده کنید.)

تعبیر خواب امام جعفر صادق

تعبیر خواب لنگیدن ديدن لنگ درخواب، بر پنج وجه است،
اول: منفعت و سود
دوم: ناتواني و ضعیف بودن
سوم: درويشي (فقر و نداري).
چهارم: غم و اندوه و ناراحتی
پنجم: نقصان عيش (نقص و کمبود در زندگي).

لوک اويتنهاو مي گويد :

تعبیر خواب لنگیدن بدین معناست که اکر در خواب ببینید که لنگ  می زنید و به سختی راه می روید نشانه: شکست خوردن در زندگی لست یعنی ذر انجام کاری ب موفقیت نمی رسید و نتیجه خوبی را دریافت نمی کنید.
اگر در خواب ببینید ک لنگ  لنگان راه می روید نشانه این است که فردی را در زندگی خودتان از دست می دهید ک
بسیار مهربان و اهل ادب بوده است و به شما بی نهایت احترام میگذاشته

مقالات مرتبط

5 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها
1
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx