تعبیر خواب لنگ شدن

تعبیر خواب لنگ شدن

فهرست مطالب

برای مطلع شدن از تعبیر خواب لنگ شدن این مطلب را دنبال کنیدتعبیر خواب لنگ شدن بدین معناست که اگر بيند لنگ شده بود. دليل است پيش خويشان خوار و بی ارزش شود.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

ابراهيم كرماني گويد:

اگر خود را در خواب لنگ بيند، دليل است كه مقصودش برنيايد.

اگر بيند كه لنگ بود و به عصا مي رفت، دليل است كه از كسي ياري خواهد و مرادش برآيد.

جابرمغربي گويد:

تعبیر خواب لنگ شدن بدین معناست که اگر بيند كه به هر دو پا لنگ شده، دليل است كه اعتقاد كدخدائي به كسي كرده بود.

اگر در خواب ببینید که پای شما لنگ شده است و. دیدید که دارید با عصا راه می روید نشانه این است که در زندگی اتفاقات بدی برایتان می افتد که بسیار تلخ و ناگوارند و شما نیز از این موضوع ناراحتیتد.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب  عصا را مشاهده کنید.)

اگر لنگ درخواب بيند كه لنگ بود و پاي درست شد دليل كه مقصودش و مرادش حاصل شود. و به هر انچه که در دل و ذهن خود دارد می رسد.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

ديدن لنگ درخواب، بر پنج وجه است،
اول: منفعت ویسود
دوم: ناتواني و ضعیف بودن
سوم: درويشي (فقر و نداري).
چهارم: غم و اندوه و ناراحتی
پنجم: نقصان عيش (نقص و کمبود در زندگي).

لوک اويتنهاو مي گويد :

تعبیر خواب لنگ شدن در خواب بدین معناست که در زندگی  شکست می خورید و به انچه که می خواهید نمی رسید و یا در زندگی افسردگی می گیرید
دیدن لنگ بودن در خواب نشانه از دست دادن خوشنامي است.و بدین معناست که دیگر مردم مثل قبل به شما احترام نمی گذارند و شما را بی ارزش و خوار می دانند و شما نیز از این موضوع بسیار ناراحت خواهید شد

اگر در خواب

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx