تعبیر خواب لوبیا

تعبیر خواب لوبیا
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای آگاهی از تعبیر خواب لوبیا این مطلب را دنبال کنید.

دیدن لوبیا در خواب، نشانه بهبودی، موفقفیت در کارها، شایعات و درگیری ها میباشد. لوبیا دیدن در خواب برای خانم های متاهل، به نشانه بارداری و مادر شدن است.

تعبیر خواب لوبیا فاسد خوردن، نشانگر بیماری و افسردگی وخستگی و ناامیدی میباشد.

تعبیر فروختن لوبیا در خواب، نشانه غم و اندوه و افسردگی میباشد. پختن لوبیا در خواب نیز، نشانه بیماری است.

چنانچه خواب مدنظر شما در این مطلب یافت نشد، میتوانید از تعبیر خواب آنلاین استفاده کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

دیدن لوبیا درخواب، خام و پخته، وقت و بی وقت، نشانه غم بود. و در دیدن آن خیری نباشد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

لوبيا يک ماده غذائی است که؛ در بسياري از کشورها به جاي نان و بدل نان مصرف می شود. زيرا مواد مغذی فراوان دارد.

معبران سنتی، لوبيا را خوب ندانسته اند. زيرا نفاخ است. و نفخ شکم نيز در خواب تعبير خوشی ندارد.

معبران غربي آن را نعمت و برکت و خوبی شناخته اند. چون بدل نان قرار می گيرد و جوامع گرسنه و قحطي زده را سير می کند.

آنلی بیتون می ‌گوید :

دیدن لوبیا در خواب، نشانه نگرانی زیاد و بیماری فرزندان است. بخصوص وقتی ببینید که لوبیاها در حال رشدند.

دیدن دانه های خشک لوبیا در خواب، نشانه نومیدی زیاد در زندگی است. باید بیشتر مراقب خود باشید، تا به بیماری واگیردار مبتلا نشوید.

خوردن لوبیا در خواب، خبر از بدبختی یا بیماری دوستی عزیز می دهد.

کرمانی گوید :

کاشتن لوبیا در خواب، معنایش غم و ناراحتی است.

کتاب سرزمین رویاها :
  • اگر در خواب ببینید لوبیا دارید : مشکلات در آینده.
  • لوبیاها رشد می کنند : اضطراب و دردسر.
  • لوبیا می خرید : پای شما به یک رسوائی کشیده خواهد شد .
  • در خواب لوبیا می خورید : به یک بیماری مسری دچار خواهید شد.
  • لوبیا می پزید : کارهایتان پیش خواهد رفت.

تعبیر خواب لوبیا چیتی :

دیدن یا خوردن لوبیا چیتی درخواب، نشانه وجود افراد صاحب نظر و ایده پرداز در کنار شماست.

اگر قدردان آن ها باشید و در کارها از آنها کمک بگیرید، قطعا همانطور که می خواهید پیروز خواهید شد.

تعبیر ترشی لوبیا :

لوبیای ترشی در خواب، نشانه ازدواج ناموفق است.

تعبیر خواب ترشی را می توانید در تعبیرک بخوانید.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

3 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها