تعبیر خواب ماه

تعبیر خواب ماه

فهرست مطالب

به نظر شما تعبیر خواب ماه چه چیزی می تواند باشد؟

برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد، همراه تعبیرک باشید.

با استفاده از تعبیر خواب آنلاین ، معنای خواب هایتان را به سرعت پیدا کنید.

تعبیر خواب ماه، تعابیر گوناگونی از دیدگاه معبران اسلامی و غربی دارد.

از نظر روانشناسی خواب، دیدن ماه، نماد بعد احساسی و زنانه طبیعت انسان است.

دیدن هلال ماه در خواب نشانگر، تغییرات و حرکت است. همچنین نمادی از نیمه تاریک وجود یا شک تردیدهای ذهن است.

طبق گفته کتاب سرزمین رویاها، تعبیر خواب ماه تغییرات مهم و خوشایند را شامل میشود.

ماه روشن در خواب نشانگری از، شادی و سرور خانوادگی میباشد.

دیدن ماه نیمه در خواب، نشانه‌ ای بدیمن است. و هشدار دهنده سلامتی و مراقبت است.

تعبیر خواب ماه کامل، نشانگر اتمام و تمامیت میباشد.

تعبیر خواب ماه گرفتگی نشانگر، جنبه های پنهان وجود ببینده خواب است.

تعبیر خواب به شما کمک می کند تا خواب های خود را در کمترین زمان ممکن تعبیر کنید.

حضرت دانیال گوید :

دیدن ماه به خواب، دلیل وزیر بود.

اگر بیند ماه از آسمان فرا گرفت، دلیل که وزیر پادشاه شود.

تعبیر خواب ابن سیرین

دیدن ماه، دلیل بر پادشاه بود.

اگر بیند ماه به دو نیمه شد، دلیل که پادشاه یا وزیر هلاک شوند.

اگر بیندماه با وی سخن گفت، دلیل که بر ولایتی حکم کند.

اگر دید دو ماه با هم جنگ کردند، دلیل که میان دو پادشاه خصومت شود.

اگر دید یکی از آن دو ماه ناقص شدند، یکی از آن دو پادشاه معزول شود.

جابرمغربی گوید :

اگر دید ماه را برگرفت، دلیل که زنی صاحب جمال بخواهد.

اگر دید ماه هلال بود، دلیل که زن از اصل کمتر است.

اگر این خواب را زنی بیند، دلیل که شوهری کند بدین نوع.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر دید ماه بدر بود تاریک، دلیل که از پادشاه نصرت یابد.

اگر دید که ماه هلال از مطلع خود بیرون آمد، دلیل که در آن موضع فرزند او پادشاه شود.

بعضی گویند: دیدن ماه به خواب، دلیل بر آن باشد که پادشاه را پسری آید یا وزیر را.

اگر بیند ماه را دست بگرفت یا در کنار او آمد، دلیل که او پسری آید عالم و دانا.

اگر این خواب را یکی از مقربان و نزدیکان سلطان بیند فرزندش شاه شود.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن ماه بر هفده وجه است.
اول : پادشاه
دوم : وزیر
سوم : ندیم وهمدم
چهارم : رئیس
پنجم : شرف و جاه ( بزرگی و مقام )
ششم : کنیزک
هفتم : غلام
هشتم : کارباطل
نهم : والی حاکم و فرمانروا
دهم : عالمی مفسد و بد عمل
یازدهم : مهتری سروری
دوازدهم : مادر
سیزدهم : پدر
چهاردهم : زن
پانزدهم : فرزند
شانزدهم : پسر
هفدهم : بزرگواری

 

لوک اویتنهاو می گوید :

ماه سرخ رنگ : عدم توافق.

ماه زیبا : عشق وفادار.

خسوف : اخبار بد.

ماه کامل : بی وفایی، خیانت.

ماه در کنار خورشید : اتفاقات بسیار مهم.

ماه گرفتگی : بی وفایی، خبرهای بد.

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن ماه از بزرگان شادی بیند.
[یاد کن] زمانی را که یوسف به پدرش گفت ای پدر من [در خواب] یازده ستاره را با خورشید و ماه دیدم دیدم [آنها] برای من سجده می‌کنند سو ره یوسف آیهء « 4 »

پس چون بر یوسف وارد شدند پدر و مادر خود را در کنار خویش گرفت. و گفت ان شاء الله با [امن و] امان داخل مصر شوید سو ره یوسف آیهء « 99 »

و پدر و مادرش را به تخت برنشانید و [همه آنان] پیش او به سجده درافتادند و [یوسف] گفت ای پدر این است. تعبیر خواب پیشین من به یقین پروردگارم آن را راست گردانید و به من احسان کرد آنگاه که مرا از زندان خارج ساخت و شما را از بیابان [کنعان به مصر] باز آورد پس از آنکه شیطان میان من و برادرانم را به هم زد بی گمان پروردگار من نسبت به آنچه بخواهد صاحب لطف است. زیرا که او دانای حکیم است سو ره یوسف آیهء « 100 »

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن ماه در آسمانی پرستاره به خواب، نشانه کامیابی در امور عاطفی و موفقیت در زندگی است.

اگر خواب ببینید ماه به شکل غیرعادی در آسمان دیده می شود، علامت آن است که در روابط خانوادگی شما مشاجره و اختلاف روی خواهد داد.

دیدن خسوف در خواب، نشانه آن است که شایعات، جامعه را به ویرانی خواهد کشاند.

دیدن ماه نو در خواب، علامت ازدواجی موفق و افزایش ثروت است.

اگر دختری خواب ببیند از ماه می خواهد سرنوشت آینده او را بازگوید علامت آن است. که با فرد مورد علاقه خود ازدواج خواهد کرد.

اگر خواب ببیند در آسمان دو ماه وجود دارد، نشانه آن است که بخاطر علاقة بیش از اندازه به پول و ثروت همسر خود را از دست خواهد داد.

اگر خواب ببیند ماه ناگاه تیره می شود، نشانه آن است که به علت نداشتن درایت و مهارتهای زنانه شادی ها و سعادت بزرگی از چنگ او خواهد گریخت.

اگر خواب ببینید ماه به رنگ خون سرخ است، نشانه آن است که جنگ و ستیز درخواهد گرفت و مردم برای دفاع از وطن پا پیش خواهند گذاشت.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx