تعبیر خواب ماژیک

تعبیر خواب ماژیک
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب ماژیک به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب ماژیک اگر در خواب ماژیک ببینید معنی خواب شما فرشته ای است که همیشه همراه شما است.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.
تعبیر خواب ماژیک بدین معناست که اگر در خواب دیدید که ماژیک در دست دارید معنی خواب شما فرزندی است که عالم و عاقل خواهد بود.
اگر در خواب دیدید که با ماژیک چیزی می نویسید معنی خواب شما این است که علم می آموزید و مال  و ثروت کسب می کنید.

تعبیر خواب امام جعفر صادق:

تعبیر خواب دیدن ماژیک هفت معنی دارد که در زیر به آنها اشاره می کنیم.

معنی اول دیدن ماژیک در خواب نشانه حکمت است.

معنی دوم دیدن ماژیک در خواب نشانه فرمان است.

معنی سوم دیدن ماژیک در خواب نشانه علم است.

معنی چهارم دیدن ماژیک در خواب  نشانه فرهنگ است.

معنی پنجم دیدن ماژیک در خواب  نشانه درست شدن کارها است.

معنی ششم دیدن ماژیک در خواب  نشانه کار و کام و مراد یافتن است.

معنی هفتم دیدن ماژیک در خواب نشانه  ادب داشتن و معرفت است.

ابراهیم کرمانی میگوید:

تعبیر خواب ماژیک بدین معناست که اگر در خواب دیدید که ماژیک نو و تازه در دست دارید معنی خواب این است که اگر اهل علم  و دانش باشید نشانه ان است که خدا به شما علم بیشتر می دهد و اگر نباشید با علما همنشین می شوید.

اگر در خواب دیدید که با ماژیک چیزی را نوشتید و خواندید معنی خواب شما این است که مگر شما نزدیک است.

اگر در خواب دیدید که چیزی با ماژیک موافق قرآن و سنت می نوشتید معنی خواب شما این است که به جاه و مقام و منزلت می رسید

اگر ماژیک در دست شما بشکند معنی خواب شما این است که حرمتتان کم می شود و کارتان هم بی رونق می شود.

اگر در خواب دیدید که با ماژیک شکسته می نویسید معنی خواب شما گوهر و صورت و طبع شماست.

مقالات مرتبط

3.3 3 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها
1
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx