تعبیر خواب محراب

تعبیر خواب محراب

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

محراب در خواب چه نشانه ای دارد؟ برای مطلع شدن از تعبیر خواب محراب این مطلب را دنبال کنید.

محراب یا نمازگاه پیشوا، طاق ‌نمایی میباشد، که جهت قبله را در مسجد نشان میدهد. و پیشوای دینی یا پیش‌نماز، برای  نماز گزاردن در آن می‌ ایستد.

تعبیر خواب محراب، بسیار خوب و نیکو میباشد. دیدن خواب نماز خواندن در محراب مسجد، بیانگر این است که؛ صاحب فرزند درستکاری خواهید شد. دیدن محراب در خواب، معنی از خود گذشتگی بزرگ را نیز میدهد.

تعبیر خواب محراب ویران و خراب شده، به معنی مرگ میباشد. (تعبیر خواب خرابه بطور کامل در این سایت)
ساختن محراب در خواب، به معنی ثروت و مال زیاد است.

تعبیر خواب به عنوان معنا دهی به رویاهاست. میتوانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر بیند که در محراب نماز کرد؛ دلیل است او را فرزندی صالح آید.

اگر بیند که در محراب نشسته بود، دلیل که در نماز کاهلی کند.

جابرمغربی گوید :

اگر بیند که محراب را عمارت کرد، دلیل بر صلاح دین او است.

اگر بیند که در محراب آب تاخت، دلیل است او فرزندی آید عالم.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن محراب به خواب پنج وجه است.

اول : پادشاه

دوم : امام مسجد

سوم : قاضی

چهارم : محتسب ( پاسبان )

پنجم : میانجی و واسطه شدن در میان مردمان.

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر در خواب ببینید که کشیکی در محراب، ایستاده است، معنایش این است که در خانواده شما اختلاف بوجود خواهد آمد.

اگر در خواب ببینید که در محراب نشسته اید، نشانه نومیدی و تغییر شغل است.

اگر زن جوانی در خواب ببیند که وارد محراب می شود. دلالت بر عشق های دروغی و دشمنانی دارد، که سعی میکنند او را با خود هم پیمان کنند.

محراب، کمتر در خواب های شما ظاهر میشود مگر آنکه بخواهد هشداری درباره اشتباهات شما بده . یا به این معناست که پشیمانی و ندامت شما را از انجام کاری باز می دارد.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx