تعبیر خواب مرجان

تعبیر خواب مرجان
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب مرجان این مطلب را دنبال کنید.تعبیر خواب مرجان در خواب , نشان از مال یا فرزند دارد . از دست دادن مرجان در خواب به معنای طلاق دادن زن می باشد .

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

دیدن انگشتر مرجانی یعنی صاحب پسر می شوید و خریدن مرجان به معنای زن گرفتن یا به دست آوردن مال و ثروت و پول می باشد

مطیعی تهرانی میگوید

تعبیر خواب مرجان بدین معناست که اگر در خواب ببینید انگشتر یا تسبیحی از مرجان دارید
خوب است چرا که خواب شما می گوید صاحب پسر خواهید شد.

و اگر پسران بزرگ دارید نشانه این است که  یکی از فرزندانتان موجب سرفرازی شما می شود و او نیز در کاری پیشرفت میکنید و از انجام کاری نتیجه خوبی دریاقت میکند.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب انگشتر را مشاهده کنید.)

اگر در خواب دیدید مرجان را از بازار خریدید مالی بدست می آورید یا زنی خواهید گرفت.

اگر مردی خواب ببیند, که انگشتری از مرجان داشته که آن را گم کرده همسرش را طلاق می دهد.

اگر خواب ببیند تسبیح مرجان او پاره شده و دانه هایش به زمین ریخته بین او و افراد خانواده اش نفاق می افتد, و متفرق می شوند.

آنلی بیتون میگوید

تعبیر خواب مرجان در خواب به معنای زن بود یا فرزند.
اگر در خواب بیند که مرجان داشت، دلیل که زنی خواهد که او را , فرزند بود.

اگر بیند که مرجان او ضایع شد، دلیل که زن را طلاق دهد .

دیدن مرجان در خواب به معنای فرزند بود، اما اگر مرجان با دیگر جواهرها را خواب بیند، دلیل مال و ثروت بود.

مَرجان دریایی یکی از جانوران ساده است که در شاخه مرجانیان و رده گُل‌سان‌زیان (آنتوزوآ) رده‌بندی می‌شود.

اگر در خواب مرجان دریایی دیدید نشانه این است که کار هایتان به خوبی و به درستی به ثمر می رسند و در کارهایتان موفق می شوید.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx