تعبیر خواب مرغ

 تعبیر خواب مرغ

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

دیدن مرغ در عالم خواب بیانگر چه چیزی است؟
برای مطلع شدن از تعبیر خواب مرغ این مطلب را همراهی کنید.

تعبیر خواب مرغ به طور کلی، به زن خانه یا خدمتکار خانه بر میگردد. دیدن مرغ در خواب به همت بیننده خواب نیز تعبیر شده است.

دیدن خواب مرغ، نشانه خوبی است. و نمادی از تغییرات غیر منتظره و شروع جدید در زندگی میباشد.

تخم گذاشتن مرغ در خواب، به این معنی است که بزودی خبر خوشحال کننده ای خواهید شنید. برخی از معبرین این را رسیدن به آرزوها هم تعبیر کرده اند.

خوردن مرغ در عالم خواب، ثروت و پول فراوان است. اما اگر مرغ سالم باشد و مزه خوبی داشته باشد! تعبیر سر بریدن آن در خواب اصلا نشانه خوبی نیست.

دیدن مرغ سیاه در خواب نشانه بدی است. به معنی اختلاف نظر و تجاوز و مشکلات جنسی میباشد. دیدن مرغ سفید در خواب نشانه خوبی است. در واقع نمادی از مراسم عروسی است.

تعبیر خواب پرواز کردن مرغ، نشانگر آزادی و رهایی میباشد.

با دانلود اپلیکیشن تعبیر خواب آنلاین ما را حمایت کنید. و از دسترسی آسان، و امکانات بیشتر بهره ببرید.

تعبیر خواب ابن سیرین

شنیدن صدای مرغ های زیادی در خواب می تواند نشانه گرفتاری برای شما باشد
چنانچه در خواب دیدید که مرغی خایه دارد به معنای این است که شما صاحب فرزند می شوید
اگر در خواب مرغ را بسیار بزرگ ببنید به اندازه بزرگی آن به شما نعمت خواهد رسید

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند مرغ با او سخن گفت، دلیل که کارش بلند شود.

اگر بیند مرغ پاره ای گوشت از اندام او در ربود، دلیل که مال از وی به زور بستاند.

جابرمغربی گوید :

شاید پیش بیاید که در خواب خروس ببنید که دیدن خروس از مرغ در خواب بسیار بهتر و پسندیده تر خواهد بود (تعبیر خواب خروس را کامل در تعبیرک مشاهده کنید).

یوسف نبی علیه السلام گوید :

هر گونه مرغی را در خواب ببنید برای شما عزت و شکوه خواهد آورد.

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن مرغ در خواب، نشانه آن است که افراد خانواده با دوستانی دیگر، گرد هم جمع می شوند.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx