تعبیر خواب مسافرت رفتن

تعبیر خواب مسافرت رفتن
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب مسافرت رفتن این مطلب را بخوانید.

سفر رفتن و مسافرت کردن در خواب  به مفاهیم خوبی اشاره میکند. و نشانه ای از پیشرفت و موفقیت در زندگی است.

تعبیر خواب مسافرت رفتن، مسیر زندگی و حرکت رو به هدف های آینده را نشان میدهد. و به معنی پیشرفت در رسیدن به آروزها و زندگی خوب است.

مسافرت کرد در خواب به مکان های عجیب و غریب، بیانگر چالش های بزرگ و ترسناکی که در زندگی اتفاق خواهد افتاد اشاره میکند. نشانه بیماری هم میتواند باشد.

تعبیر خواب به عنوان معنا دهی به رویاها می باشد.

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر کسی بیند که سفر کرد و آنجا که رفت بهتر از آنجا بود که بود، دلیل است که حالش نیکو گردد.

اگر کسی آنجا که رفت بدتر از آنجا بود که بود، تاویلش به خلاف این بود.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که سفر کرد و ندانست که به کجا می رود، دلیل کند که از زن جدا گردد. و یا از سرای خود به سرای دیگر رود.

اگر به وداع قومی می رفت یا قومی به وداع او آمدند، دلیل است حالش متغیر شود. و باز به صلاح آید.

جابرمغربی گوید :

اگر بیند سفر کرد و با برگ و ساز بود، دلیل که حالش یا کارش نیکو شود.

اگر به خلاف این بیند، دلیل است کارش تباه شود.

با دانلود اپلیکیشن تعبیر خواب آنلاین ما را حمایت کنید. و از دسترسی آسان، و امکانات بیشتر بهره ببرید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

سفر در خواب دگرگونی و تبدیل است در بیداری. چنانچه درخواب ببینید سفر می کنید، دگرگونی و تغییری در زندگی شما پدید می آید.

اگر به جائی سفر می کنید که، بهتر است از آنجا که می روید، وضع شما بهتر می شود. ولی اگر به جائی که می روید از جائی که سفر را آغاز می کنید، بدتر است. وضع شما بد می شود. و تغییری که پدید می آید مطلوب و دلخواهتان نیست.

اگر در خواب ببینید که ساک و کیف و بونه و بسته های زیادی دارید و به سفر می روید، تغییراتی در زندگی شما پدید می آید که تکالیفتان را زیاد می کند. وظایف دشواری را به عهده می گیرید.

ولی اگر در خواب دیدید که از سفر بازگشته و سوغاتی و کیف و جامه دان و بسته زیاد همراه دارید، خوب است. و خبر میدهد که؛ به دنبال دگرگونی ها سودی عاید شما می گردد. که به اندازه همان بسته هاست.

اگر دیدید به سفر می روید و گریه می کنید، از دیدار کسی خوشحال می شوید. اگر در خواب دیدید به عزم سفر وداع و خداحافظی می کنید، اما نمی دانید به کجا می روید، خوب نیست.

ولی اگر در عالم خواب آگاه باشید و بدانید که عازم کجا هستید، خوب است. کسی را به سفر فرستادن چنین است که؛ از دیدار کسی خوشحال می شوید. یا بشارتی به شما می رسد.

لوک اویتنهاو می گوید :
  • سفر علمی : شادمانی
  • سفری که انجام شده است : دوستانی را خواهید دید که از مدتها پیش ندیده اید
  • با کالسکه : خوشبختی دائمی
  • با پای پیاده : امور بسیار مهمی در پیش رو دارید
  • سفر با همراه : غیبت کردن
  • سفر دریایی : شما سرزمینهای دوری را خواهید دید
  • سفر بر روی آب : زندگی متوسط
  • سفر کردن با باربسیار زیاد : غم و غصه و یا خرج بیهوده
  • مسافرت در شب : شما کشور را ترک خواهید کرد
آنلی بیتون می‌ گوید :

اگر خواب ببینید به خارج مسافرت می کنید، علامت آن است که برای تغییر آب و هوا برای مدتی کوتاه، به همراه عده ای دیگر به کشوری دیگر سفر خواهید کرد.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

2 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها