تعبیر خواب مسجد

تعبیر خواب مسجد
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب مسجد همراه تعبیرک باشید.

مسجد در خواب معنای بسیار خوبی دارد. تعبیر خواب مسجد نشانگر خیر و شادی است. پایداری در زندگی و حفظ کردن دین نیز معنا میدهد.

همچنین دیدن مسجد در خواب میتواند به آرزوها و دلتنگی ها هم اشاره داشته باشد. تعبیر خواب مسجد شلوغ، به معنی فوت یکی از بستگان میباشد. درب مسجد؛ از شغل یا دستاورد جدید خبر میدهد.

تعبیر خواب به عنوان معنا دهی به رویاهاست. میتوانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر در خواب ببینی از مسجد یا مناره اذان می گویی، تعبیرش این است که مردم را به دینداری و خداخواهی دعوت می‌ کنی.

اگر ببینی در مسجد یا عبادتگاه عبادت می‌کنی خیرات زیادی انجام می‌دهی، ولی اگر ببینی در جای ناشایستی عبادت می ‌کنی، تعبیرش بر عکس حالت قبلی می ‌باشد.

جابرمغربی گوید :

دیدن بنا نهادن مسجد ، دلیل زن خواستن است.

اگر مسجدی بنا کرد، دلیل که زنی دیندار خواهد.

اگر چراغ مسجد بیفروخت، دلیل که در کاری که دارد روشنی ظاهر شود.

اگر دید به مسجد یا مکه یا مدینه رفت، دلیل که از همه ترس ها ایمن شود و مرادهای دنیوی و اخروی حاصل کند.
(تعبیر خواب به مکه رفتن را در همینجا بخوانید)

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر در مسجدی نماز کرد بی قبله، دلیل بر بی دینی است.

اگر دوست و روی خود را در مسجد می شست، دلیل که مال خود را در آن مسجد هزینه کند و مرادش حاصل شود.

اگر دید مسجدی خراب شد، دلیل که عالمی بمیرد از آنجا.

اگر دید جایگاهی ملک او بود، مسجد شد، دلیل شرف و بزرگی است.

در دین اگر دید با قومی به مسجد رفت، دلیل که زنی خواهد.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن مسجد بر دوازده وجه است.

اول : پادشاه

دوم : قاضی

سوم : عالمی بزرگ

چهارم : رئیس

پنجم : امام

ششم : مسجد

هفتم : خطیب

هشتم : موذن

نهم : قیم

دهم : نام نیکو

یازدهم : خیروبرکت

دوازدهم : زن نیکو.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

مسجد خیر و صلاح و تقوی و پرهیزگاری است. و تقرب به اهل علم و دانش.

چنانچه در خواب ببینید در مسجد هستید و نماز می گذارید، کاری بزرگ و خوب انجام می دهید.

اگر وامداری یا محبوسی یا بیماری در خواب ببیند که در مسجد نماز می گذارد، و این مبنا بر مبنای صدق گذاشته میشود، از سختی و بدبختی نجات می یابد.

اگر کسی ببیند در مسجد نماز می گذارد یا در وضو خانه وضو می گیرد که بعدا نماز را اقامه کند، زن می گیرد. و زن او پارسا و اهل دین خواهد بود.

اگر بیننده خواب رو به قبله در خواب نماز می گذارد، کاری بر مبنای درست انجام می دهد. و این کاری است خوب و خداپسندانه.

اگر ببیند در جهتی غیر از قبله نماز می خواند، کاری خلاف انجام می دهد. و این کاری است که او را خسران دنیا و عاقبت نصیب می کند.

اگر ببینید خانه شما مسجد شده، به بزرگی و مجد و عظمت می رسید.

اگر ببینید در مسجد خانه گزیده و اقامت کرده اید، از بزرگی حمایت می طلبید. و او شما را مورد عنایت و حمایت قرار میدهد.

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن عمارت و مسجد، دولت بود.

دیدن به مسجد رفتن؛ خبر خیر بود.

 

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها