تعبیر خواب مس

تعبیر خواب مس

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

تعبیر خواب مس چه تعبیر و نشانه ای دارد؟

تعبیر خواب به فرایندی از معنا دادن به رویایی که در عالم خواب مشاهده میکنید، گفته میشود.

اگرچه مس در ردیف فلزات گرانبها نیست. اما چون انسان در اولین آشنایی با دنیای فلزات، توانست از مس برای خود ظروف، دیگ و .. درست کند، همیشه قدر و ارزش مس را دانسته.

تعبیر خواب مس بطور کلی، بیانگر مال و سرمایه است.

دیدن مس سرخ در خواب، فر و شکوه میباشد. در اصل مالی است، که سربلندی میدهد. اگر مس زرد باشد در خواب، بیانگر بیماری و ضعف است.

با دانلود اپلیکیشن تعبیر خواب از دسترسی آسان تر، و امکانات بیشتر بهره ببرید.

معبری گوید :

اگر بیند مس داشت و دانست که ملک او است، دلیل که به قدر آن مال یابد.

ابراهیم کرمانی گوید :

مس در خواب، دلیل بر خادم خانه است. و آن چه بدین ماند مانند چراغ و غیره، دلیل بر کدخدائی خانه است. (در صورت نیاز تعبیر خواب چراغ را مطالعه کنید).

اگر بیند که مس می گداخت و صافی می کرد، دلیل که کاری مشکل بر دست او گشاده شود و بعضی گویند مال حلال بدست آورد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر در خواب ببینید مس را با چکش روی سندان می کوبید و به آن شکل می بخشید. کار مشکلی به دست شما آسان میشود. این در صورتی است که مس شکل بگیرد ولی اگر شکل نپذیرد کار شما لاینحل باقی می ماند.

اگر در خواب ببینید ظرفی از مس دارید به رنگی متمایل به سرخی درخشنده و براق، مالی به دست می آورید که هم زیاد است و هم ممتاز.

اگردر خواب ببینید ظرفی از مس دارید که زرد رنگ و کثیف است. و جلا ندارد بیمار و رنجور می شوید.

دیگ و قابلمه را قبلا نوشته ام .(مشاهده تعبیر خواب دیگ ازینجا).

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن آهن و مس و روی و ارزیروغیران تعلق به منفعت دنیا دارد.

آنلی بیتون می‌گوید :

دین مس در خواب، نشانه فشار از طرف مقامات بالا است.

 در کتاب سرزمین رویاها آمده است:

خواب مس : بسیار مراقب شرکای کارتان باشید.

شما یک شیء مسی دارید : یک دوست باعث عذاب شما میشود.

مس می خرید : موفقیت بهتری نصیبتان میشود.

مس می فروشید : فریب خواهید خورد.

با مس کار می کنید : مشکلات فراوان پدیدار میشود.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx