تعبیر خواب مغازه طلا فروشی

تعبیر خواب مغازه طلا فروشی

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب مغازه طلا فروشی به شما گزارش دهیمتعبیر خواب مغازه طلافروشی بدین معناست که  در خواب  اگر دختر یا پسری خواب ببینید که انبوهی از طلا را یکجا نظاره میکند (که در اینجا منظور همان مغازه است) دلیل بر اینکه به بیماری سختی دچار شود و گرفتاری ها و مشکلات بر او غالب شوند

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.
ادوارد دیدن مغازه طلافروشی را برای مردان به نشانه ی افسردگی و ناراحتی و غم رنج و یا بلای نا علاج میداند
اما همین خواب را برای زنان به معنی یافتن فرصت های مهم شغلی بدست اوردن اعتبار و  و ارزش یا پست و مقامی مهم معنی کرده است
و نشانه رویداد های خوب و شیرین در زندگی است

آنلی بیتون میگوید

اگر کسی خواب ببینید که قصد رفتن به مغازه های مختلف طلافروشی را دارد فرقی نمیکند با پدر مادر خواهر برادر و یا همسرش باشد
دلیل بر اینکه قسمت زیادی از مال  و پول و ثروت و دارایی و یا دارایی اش را از دست میدهد
و در زندگی اش فقیر و نیازمند می شود.

اگر خواب ببینی که در حال تماشی مغازه طلا فروشی هستی و ناگهان دزدی به مغازه بزند و شروع به جمع اوری طلاها بکند
و تو طلاهای داخل مغزه را زیر پای خود لگد کنی
دلیل بر این است که در زندگی شما روزی کم می شود و دست به مال حرام و ناپاک می زنید و کار های خلاف می کنید

مطیعی تهرانی میگوید

اگر بیند که طلا و سیم به یک جا جمع بود و در مغازه طلا فروشی قرار داشت
، دلیل است که عز و جاه یابد و خوشبختی در زندگی اش بوجود آید
اگرکان سیم بیند، دلیل بود که دختری مهتر به زنی گیرد، لکن اندوهگین  و ناراحت و افسرده شود.

اگر بیند با طلاگری نشسته و با او معامله می کرد، دلیل که او را با مردی دروغگو سر و کار افتد. که او را فریب می دهد
هر که طلا فروشی در خواب بیند کار دنیا بر وی نظام گیرد

کارل یونگ گوید :

دیدن  مغازه طلا فروشی در خواب برای مردان رنج و اندوه است و برای زنان نیکو است.

اگر مردی در خواب ببیند که مقداری طلا از طلا فروشی یافته یا در جیب و کیف خویش دارد
به مقدار حجمی آن طلا ( نه به ارزش آن ) مالش از بین می رود و زیان می بیند.  وهمه دارایی اش را از دست می دهد
اگر کسی در خواب ببیند طلا یافته و جسمی طلاین پیدا کرده مجبور به پرداخت دیه می شود یا تاوان می دهد.
نفایس الفنون تصریح می کند که اگر بیننده خواب ببیند طلا می ریزد دلیل آفت و هلاکاست

کارل یونگ میگوید

تعبیر خواب مغازه طلا فروشی بدین معناست که اگر در خواب  ببیند که مغازه طلا فروشی  طلا به امانت می دهد
آن کس که امانت می گیرد نشان هاین است
که به او خیانت می کند طلا شنیدن سخن مکروه است.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب طلا را مشاهده کنید.)
اگر کسی سکه طلا در مغازه طلا فروشی ببیند به خواب که به او می دهند به ریاست می رسد
و چنانچه ببیند گم کرده نشانه این است که  از بیماری شفا می یابد.

2.3 3 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

2 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
2
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx