تعبیر خواب مقنعه

تعبیر خواب مقنعه

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای آگاهی و اطلاع  از تعبیر خواب مقنعه این مطلب را دنبال کنید.

دیدن مقنعه در خواب، به پوشش بر رازها و حفظ آبروی بیننده خواب اشاره دارد. اگر دیدید، در خواب مقنعه شما گمشده است. یعنی؛ به محیط جدیدی وارد خواهید شد. و گرفتار احساس فقدان خواهید شد.

تعبیر خواب مقنعه برای خانوم ها، به معنی؛ شوهر میباشد. و برای آقایان، زن است. اگر شخصی مقنعه مشکی در خواب ببیند. خوب نیست. رنگ قهوه ای در خواب، نمادی از غم غصه بی حالی و بی حوصلگی تعبیر میشود. مخصوصا اگر کسی خواب ببیند، که مقنعه ای با رنگ قهوه ای از دست مرده دریافت میکند. میتواند، نشانگر مرگ، غم، رنج و گرفتاری های مالی باشد. (در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب مرده را ازین صفحه بخوانید.)

تعبیر خواب مقنعه سبز، اشاره به کار خیر و ثوابی است. که در حق دیگران انجام می دهید.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

دیدن مقنعه درخواب بر چهار وجه است.

  • اول: زن
  • دوم: کنیزک
  • سوم: خادم

تعبیر خواب ابن سیرین

  • اگر زنی در خواب ببیند، که قسمتی از مقنعه‌ او سوخته است. یـعـنـی؛ نسبت به شوهرش احساس، ترس و دلهره پیدا خواهد کرد.
  • اگر دختر مجردی در خواب، مقنعه سفید ببیند. به نشانه سفید بختی و خوشبخت شدن او میباشد. اگر دید مقنعه سفید به سر کرده. یا آن را از کسی گرفته است. بیانگر این است. که؛ مهر و محبت پسری به دلش خواهد افتاد. و در نهایت به عملی خیر تبدیل خواهد شد.
  • اگر زنی متاهل یا دختری که نامزد دارد. مقنعه سفید در خواب ببیند. یعنی به مجلس عروسی فردی نزدیک؛ دعوت خواهد شد.
جابر مغربی گوید:
  • تعبیر خواب مقنعه سرمه ای رنگ به سر داشتن، به نشانه ی ولخرجی و انجام کار بیهوده است.
  • اگر مقنعه در خواب سرخ بود. شوهرش اهل عیش و خوش‌گذرانی است.
  • اگر زنی در خواب خود مقنعه سیاه دید. یعنی شوهرش اندوهگین میباشد.
3.6 5 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

4 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
4
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx