تعبیر خواب مناره

تعبیر خواب مناره

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب مناره به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب  مناره در خواب، دلیل بر مردی است که مردم را به راه راست فرا می خواند.

اگر دید مناره بنا کرد،  نشانه این است که کاری کند که جماعتی را از اسلام جمع دارد.
اگر ببیند مناره را خراب و آباد کرد، دلیل که جمع اسلام را متفرق نماید.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

 

تعبیر خواب دیدن مناره در خواب بر چهار وجه

پادشاه

مردی بزرگ

امام

موذن

ابراهیم کرمانی می گوید:

تعبیر خواب دیدن مناره در خواب، اشاره به مردی بزرگ و بالا مقام و منزلت است.

اگر ببیند در کوچه او مناره بود، انسان بزرگی در آنجا نزول کند.

اگر ببیند مناره آجر و سنگ بود، دلیل که آن انسان بزرگ، همت و دین و ایمان  ضعیفی دارد.

اگر مناره را در مسجد دید، شخص بزرگی خلایق را به راه راست آورد.

اگر ببیند در مناره مسجد بیفتاد، دلیل که بزرگی در انجا میمیرد و یا اتفاقات بدی برایشان می افتد(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب مسجد را مشاهده کنید)

جابر مغربی می گوید:

اگر دید بر مناره مسجد جامع اذان می گفت، دلیل که به کاری بزرگ مشغول شود و حق تعالی حج را روزی او کند.

اگر بر مناره اقامت کرد، دلیل بر درازی عمر است. و نشانه اتفاقات خوب است

اگر ببیند باد مناره را بیفکند، دلیل که پادشاه یا حاکمی دیگری آید و آن پادشاه را نابود کند.

اگر در خواب زنی مناره مسجدی را ببینید نشانه این است که سود و منفعت و خیر و خوشی به او می رسد و یا عردی به او علاقه مند می شود و به او عشق می ورزد و باعث خوشحالی او می وشد

اگر مردی در خواب مناره ببینید نشانه این است که در کارش به مشکل و گره میخورد ولی با تلاشو کوشش خود را خلاص میکند و سر گرم اتفاقات خوب در زندگی می شود که برایش بسیار شادی آو.ر و نیکو است

اگر در خواب کودکی مناره ببینید نشانه این است که به تمام خواسته ها و آرزوهای خود می رسد و در زندگی بهره مند می شود وبه هر انچه که در ذهن خود دارد و فکر میکند آن را به سمت خودش جذب میکند و به طرف خودش می کشاند

و در کل دیدن مسجد و مناره ها در خواب نیکو است و خبرهای خوبی در راه است

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

4 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
4
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx